Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.13, ал.3.

Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение - чл. 32.

Към кого да се обърнете

Областна дирекция „Земеделие“.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в областна дирекция „Земеделие“ лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление по образец придружено с: 

  • Медицинско свидетелство по формуляр за водач на МПС;
  • Снимка на магнитен носител с формат, изискван за документи за самоличност;
  • Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, събирани  по ЗРКЗГТ;
  • Образец от подписа на лицето, поставен пред служител на Областна дирекция „Земеделие“ или председателя на изпитната комисия.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

Вие трябва да заплатите такса в размер 10 лева

Срок и резултат

В срок от   30 работни дни  ние ще ви предоставим свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Свидетелството ще получите от Областна дирекция „Земеделие“.

Ако не получите исканата он вас услуга, Вие можете да  подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 10 години;

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд;

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.