Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.13, ал.3.

Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение - чл. 32.

Към кого да се обърнете

Областна дирекция „Земеделие“.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в областна дирекция „Земеделие“ лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление по образец придружено с: 

  • Медицинско свидетелство по формуляр за водач на МПС;
  • Снимка на магнитен носител с формат, изискван за документи за самоличност;
  • Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, събирани  по ЗРКЗГТ;
  • Образец от подписа на лицето, поставен пред служител на Областна дирекция „Земеделие“ или председателя на изпитната комисия.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

Вие трябва да заплатите такса в размер 10 лева

Срок и резултат

В срок от   30 работни дни  ние ще ви предоставим свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Свидетелството ще получите от Областна дирекция „Земеделие“.

Ако не получите исканата он вас услуга, Вие можете да  подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 10 години;

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд;

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.