Върни се горе

Дейност на Инспектората

Инспекторатът извършва цялостни и тематични проверки на административните структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, включително по сигнали или при случаи с обществен отзвук. 


Декларации по ЗПУКИ

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ( отменен 23.01.2018 г. )

Антикорупционен план в системата на Министерство на земеделието и храните