Върни се горе

Северозападно държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София, според административното деление на Република България.

Северноцентрално държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. 

Североизточно държавно предприятие

Предприятието управлява държавните горски територии в четири административни области – Шумен, Варна, Добрич и Търговище.

Югозападно държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. 

Южноцентрално държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавни горски територии в четири области – Смолянска, Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска. 

Югоизточно държавно предприятие

Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Държавно предприятие "Кабиюк"

Най-старото държавно стопанство в България под административното управление на Министерство на земеделието и храните. В него се отглеждат редки и автохтонни български породи животни.

„Агроводинвест“ ЕАД, гр. София

„Агролеспроект“ ЕООД, гр. София

„Врана“ ЕАД, гр. София

„Врана“ ЕАД е с основен предмет на дейност: производство на животни, посевен и посадъчен материал, екологично чиста стокова продукция, преработка, заготовка, съхранение и реализация на продукция от животински и растителен произход, ремонт на машини и съоръжения, консултации и обучение на изпълнителски и фермерски кадри, търговска дейност в страната и чужбина, отдаване под наем на недвижими имоти и други.

„Земинвест“ ЕАД, гр. София

„Земинвест“ ЕАД е с основен предмет на дейност: инвеститорски контрол в строителството и проектирането, дейности по земеразделянето и комасация /експертни оценки/, организация, изпълнение и контрол на селскостопански обекти, независим строителен надзор по проектиране и строителство, стопанисване на микроязовири и водоеми, стопанисване на множество обекти със селскостопанско значение в цялата страна (бивши ТКЗС), издирване, приемане и узаконяване на държавно имущество.

„Напоителни системи“ ЕАД, гр. София  

„Рибни ресурси“ ЕООД, гр. Созопол  

„САПИ“ ЕООД, гр. София  

„Сортови семена - Елит“ ЕАД, гр. София

„Сортови семена – Елит“ ЕАД е основен предмет на дейност: селекционна дейност, сортоподдържаща селекция по веригата на целия производствен процес, производство, заготовка и съхранение на посадъчен материал и други стоки, търговия със семена и посадъчен материал.