Върни се горе

Наредби

Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните


(Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г., изм. и доп., бр. 53 от 21.06.2024 г., в сила от 21.06.2024 г.)
PDF файл, 224,8 KB, качен на 24.06.2024 pdf document

Наредба № 6 от 20 март 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски (загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2024 г., в сила от 02.04.2024 г.) Обн. ДВ. бр.29 от 6 април 2007г., изм. ДВ. бр.3


от 11 януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 11 август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 2 април 2024г.
PDF файл, 196,9 KB, качен на 04.04.2024 pdf document