Върни се горе

Наредби

Наредба № 7 от 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации


в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара (обн. ДВ, бр.99 от 30 ноември 2018г., изм. и доп. бр.35 от 18 април 2023г.)
RTF файл, 476,8 KB, качен на 20.04.2023 rtf document