Върни се горе

Наредби

НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло


от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите
DOCX файл, 29,8 KB, качен на 02.02.2023 docx document

Наредба № 3 от 2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити,


разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената (обн.,ДВ,бр. 30 от 2019 г.)
PDF файл, 220,2 KB, качен на 28.10.2022 pdf document