Върни се горе

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.013 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”,
мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 57,9 KB, качен на 18.10.2019

docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030, мярка мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ
от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ZIP файл, 13,2 MB, качен на 09.10.2019

zip document

ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТВОРЕНИ ЗА ПРИЕМ МЕРКИ И НА МЕРКИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

На 28 август 2019 г., сряда в сградата на община Варна и на 29 август, четвъртък в гр. Балчик, в комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков № 1) се проведоха информационни дни по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На срещите бяха представени възможностите за кандидатстване по следните мерки:

2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ - представената презентация може да видите тук:

Продуктивни инвестиции в аквакултурите
PPTX файл, 307,8 KB, качен на 03.09.2019

pptx document

5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ - представената презентация може да видите тук:

1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” - представената презентация може да видите тук:

1.2 „Здраве и безопасност“ - представената презентация може да видите тук:

Здраве и безопасност
PPTX файл, 425,5 KB, качен на 03.09.2019

pptx document

Откриване на прием на проектни предложения чрез подбор на проекти по процедура BG14MFOP001-4.014 на МИРГ БЧС "Бяла-Долни чифлик-Аврен" - Мярка 3
"Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености" по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 58,7 KB, качен на 02.08.2019

docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.012 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“
от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 58,0 KB, качен на 17.07.2019

docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 "Екологична и устойчива рибарска област",
мярка 3.1.1. "Екологична и устойчива рибарска област" от Стратегията за ВОМР на МИРГ "Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково" по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.
DOCX файл, 60,1 KB, качен на 02.07.2019

docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 "Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал",
мярка 2.1.1. "Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал" от Стратегията за ВОМР на МИРГ "Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково" по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.
DOCX файл, 60,1 KB, качен на 02.07.2019

docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.011 "Предприемачество на младите в сектор "Рибарство и аквакултури" и придобиване на умения",
мярка 1.1.2. "Предприемачество на младите в сектор "Рибарство и аквакултури" и придобиване на умения" от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково" по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.
DOCX файл, 60,1 KB, качен на 02.07.2019

docx document

Пакет документи за обществено обсъждане на прием на проекти по Мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ "Поморие" от Стратегия на МИРГ "Поморие",
процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.003 "Мярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ "Поморие"
ZIP файл, 33,9 MB, качен на 30.05.2019

zip document

Второ обществено обсъждане на Условията за кандидатстване
и Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 58,2 KB, качен на 23.05.2019

docx document

Обществено обсъждане на Условията за кандидатстване
и Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 58,5 KB, качен на 23.05.2019

docx document

Информация относно възможност за удължаване над максимално допустимата продължителност на срока за изпълнение на административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
включващи инвестиции в строително - монтажни работи, по някои от процедурите по ПМДР, заложена в Условията за кандидатстване, с оглед изпълнението на приоритетните цели на програмата
DOCX файл, 19,5 KB, качен на 21.05.2019

docx document

За подробна информация относно програмата и възможностите за финансиране, моля посетете:
Официална страница на Програмата за морско дело и рибарство на Единния информационен портал

Сигнали за нередности по Програмата за морско дело и рибарство могат да се подават на електронен адрес nerednosti_pmdr@mzh.government.bg