Върни се горе

Официална  страница на Програмата за морско дело и рибарство на  Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/pmdr

............................................................................................................................................................

 

ЧЕТВЪРТА ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПМДРА 2021-2027 Г.

Управляващият орган на програма Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (Механизма), отправя четвърта покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на ПМДРА на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

 • Риболов;
 • Аквакултури;
 • Преработка на продукти от риболов и аквакултури;
 • Насърчаване на икономическото развитие;
 • Опазване на околната среда;
 • Научните изследвания и иновации;
 • Енергийната и ресурсната ефективност и кръговата икономика;
 • Технологии, свързани с цифровия преход;
 • Синята икономика;
 • Насърчаване на схеми за качество.

В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.

 

2. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

 

3. Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.

 

4. Към заявлението се прилагат документите по чл. 4, ал. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПМДРА.

 

 

 

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 Г. (ПМДРА 2021-2027 Г.)

Управляващият орган на Програма морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (УО на ПМДРА 2021 - 2027 г.) в Министерство на земеделието стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ПМДРА 2021 - 2027 г.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности на програмата разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата и окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата.

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

 • Организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
 • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
 • Организации, работещи в сферата на научни изследвания и иновации;
 • Организации, работещи в сферата на енергийната и ресурсна ефективност и кръговата икономика;
 • Организации, работещи в сферата на технологии, свързани с цифровия преход;
 • Организации, работещи в сферата на Синята икономика;
 • Други организации, имащи отношение към мерките, финансирани от Програмата за морско дело и рибарство.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие.

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев“ №55, дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието и/или на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg.

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване са публикувани ТУК

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПМДРА 2021-2027

В изпълнение на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и съгласно указания на Министерство на околната среда и водите в писмо с изх. № 04-00-2027/26.11.2021 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за консултации с обществеността доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Срокът за подаване на становища по документа е до 17:00 часа на 21 февруари 2022 г. на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg.

2021

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ВОМР НА НАЦИОНАЛНО НИВО В РАМКИТЕ НА ПМДР 2014-2020 г.


Заинтересованите страни могат да изпращат своите коментари и бележки по Aнализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020 г., в срок до 16 април 2021 г. на e-mail: pmdr@mzh.government.bg
DOCX файл, 42,3 MB, качен на 17.03.2021 docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.062 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки ” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“, мярка 1.8


„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ZIP файл, 13,5 MB, качен на 28.09.2020 zip document

Стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Повече информация за процедурата може да бъде намерена на:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/5269

Стартира прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“


по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Повече информация за процедурата може да бъде намерена на:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/5189

ZIP файл, 12,2 MB, качен на 16.07.2020 zip document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.026 МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“


от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Пазарджик“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ZIP файл, 20,4 MB, качен на 16.07.2020 zip document

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане на „Ситуационен анализ на състоянието на сектор „Рибарство“ в България“, „Визия за развитието на сектор „Рибарство“ за периода 2021-2027 г.,


Приоритети и стратегически цели“ и „SWOT анализ“

Заинтересованите страни могат да изпращат своите коментари и бележки по стратегическите документи за програмен период 2021-2027 г., в срок до 31 юли 2020 г. на e-mail: pmdr@mzh.government.bg.

PDF файл, 11,6 MB, качен на 01.07.2020 pdf document

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”


на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ZIP файл, 12,0 MB, качен на 24.06.2020 zip document

Въпроси и отговори по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”,


мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г., одобрени с Докладна записка № 93-3005/ 12.06.2020 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.
DOCX файл, 175,1 KB, качен на 12.06.2020 docx document

Във връзка с обявените на 03.06.2020 г. процедури за подбор на проекти по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г., насочени към преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор „Рибарство и аквакултури“ Националната Рибарска Мрежа, съвместно с дирекция „Морско дело и рибарство“ на Министерство на земеделието, храните и горите организира онлайн обучения чрез платформата ZOOM, имащи за цел да подпомогнат потенциалните кандидати в процеса на подготовка и електронно подаване на проектните предложение чрез ИСУН 2020 г.

Дати за провеждане на онлайн обученията чрез платформата ZOOM:

12.06.2020 г. /петък/ -  от 10:00 часа до 12:00 часа

17.06.2020 г. /сряда/ - от 10:00 часа до 12:00 часа

Начин на провеждане: чрез платформата за онлайн срещи и семинари ZOOM /www.zoom.us/

Линк за регистрация в обучението: https://forms.gle/XtoyCACx2V9SnPv3A

Видео клип, който показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения по трите извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г. е наличен на следния интернет адрес:https://nrmbg.com/elektronno-popylvane-i-podavane-na-elektronnia-formuliar-za-kandidatstvane-izvynredni-merki-pmdr

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”,


мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ZIP файл, 7,7 MB, качен на 08.06.2020 zip document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.017 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19,


поради временно преустановяване на риболовната дейност“, мярка 1.9 “Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19
ZIP файл, 7,3 MB, качен на 08.06.2020 zip document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.048 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“


от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Пазарджик“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ZIP файл, 11,6 MB, качен на 15.05.2020 zip document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.051 Мярка 04 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия"


в МИРГ "Самоков" от Стратегия за ВОМР на МИРГ "Самоков" по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
RAR файл, 7,8 MB, качен на 10.03.2020 rar document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.035 Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“


от Стратегия за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
RAR файл, 51,2 MB, качен на 19.12.2019 rar document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.034 Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”


в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
RAR файл, 44,4 MB, качен на 18.11.2019 rar document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, мярка 2.3


“Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ZIP файл, 12,6 MB, качен на 04.11.2019 zip document

Уважаеми кандидати и бенефициенти,

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство Ви уведомява, че предприема унифициран подход към кандидатите по всички отворени процедури. Намаляването на административната тежест върху бенефициентите чрез облекчаване на режима за предоставяне на задължителни изискуеми документи при определени условия, доведе до много положителни резултати.

Поради тази причина УО създава възможност кандидатите да подават проектното си предложение с прикачено доказателствено удостоверение, че са предприети необходимите действия за издаване на изискуемия документ. Условието, което следва да се спазва, е кандидатът при подаване на заявление за издаването горепосочения, да е предвидил необходимото  време, но поради неспазване на нормативно определения срок за неговото издаване от компетентния орган и това обстоятелство обективно е попречило да бъде представен необходимия документ пред Управляващия орган.

Подробности по темата можете да видите тук

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.013 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”,


мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 57,9 KB, качен на 18.10.2019 docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030, мярка мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ


от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
ZIP файл, 13,2 MB, качен на 09.10.2019 zip document

ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТВОРЕНИ ЗА ПРИЕМ МЕРКИ И НА МЕРКИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

На 28 август 2019 г., сряда в сградата на община Варна и на 29 август, четвъртък в гр. Балчик, в комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков № 1) се проведоха информационни дни по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На срещите бяха представени възможностите за кандидатстване по следните мерки:

2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ - представената презентация може да видите тук:

Продуктивни инвестиции в аквакултурите


PPTX файл, 307,8 KB, качен на 03.09.2019 pptx document

5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ - представената презентация може да видите тук:

1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” - представената презентация може да видите тук:

1.2 „Здраве и безопасност“ - представената презентация може да видите тук:

Здраве и безопасност


PPTX файл, 425,5 KB, качен на 03.09.2019 pptx document

Откриване на прием на проектни предложения чрез подбор на проекти по процедура BG14MFOP001-4.014 на МИРГ БЧС "Бяла-Долни чифлик-Аврен" - Мярка 3


"Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености" по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 58,7 KB, качен на 02.08.2019 docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.012 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“


от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 58,0 KB, качен на 17.07.2019 docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 "Екологична и устойчива рибарска област",


мярка 3.1.1. "Екологична и устойчива рибарска област" от Стратегията за ВОМР на МИРГ "Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково" по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.
DOCX файл, 60,1 KB, качен на 02.07.2019 docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 "Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал",


мярка 2.1.1. "Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал" от Стратегията за ВОМР на МИРГ "Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково" по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.
DOCX файл, 60,1 KB, качен на 02.07.2019 docx document

Откриване на прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.011 "Предприемачество на младите в сектор "Рибарство и аквакултури" и придобиване на умения",


мярка 1.1.2. "Предприемачество на младите в сектор "Рибарство и аквакултури" и придобиване на умения" от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково" по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.
DOCX файл, 60,1 KB, качен на 02.07.2019 docx document

Пакет документи за обществено обсъждане на прием на проекти по Мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ "Поморие" от Стратегия на МИРГ "Поморие",


процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.003 "Мярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ "Поморие"
ZIP файл, 33,9 MB, качен на 30.05.2019 zip document

Второ обществено обсъждане на Условията за кандидатстване


и Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 58,2 KB, качен на 23.05.2019 docx document

Обществено обсъждане на Условията за кандидатстване


и Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
DOCX файл, 58,5 KB, качен на 23.05.2019 docx document

Информация относно възможност за удължаване над максимално допустимата продължителност на срока за изпълнение на административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,


включващи инвестиции в строително - монтажни работи, по някои от процедурите по ПМДР, заложена в Условията за кандидатстване, с оглед изпълнението на приоритетните цели на програмата
DOCX файл, 19,5 KB, качен на 21.05.2019 docx document

За подробна информация относно програмата и възможностите за финансиране, моля посетете:
Официална страница на Програмата за морско дело и рибарство на Единния информационен портал

Сигнали за нередности по Програмата за морско дело и рибарство могат да се подават на електронен адрес nerednosti_pmdr@mzh.government.bg