Върни се горе

На 20 май т.г. Европейската комисия (ЕК) представи Съобщението си относно стратегията „От фермата до трапеза“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Стратегията е част от Европейският зелен пакт, която беше представена в края на 2019 г. Това по същество е цялостна програма за всички етапи на производството на храни – от първичното производство до потреблението. Според  ЕК, досега европейската храна е била стандарт за безопасност, сега трябва да се превърне в глобален стандарт за устойчивост. Съгласно последните документи на Европейската комисия, Стратегическите планове следва да съобразят целите на Зелената сделка (Greеn deal) и и стратегията „От фермата до трапезата“. Проектът на стратегия предстои да бъде обсъден в Европейския парламент. За да се гарантира, че целите на Зелената сделка са отразени по подходящ начин в стратегическите планове на ОСП, през четвъртото тримесечие на 2020г.  Европейската комисия ще представи препоръки към всяка държава членка, които ще съдържат информация за конкретните целеви стойности на национално ниво, които да бъдат постигнати до 2030 г. и да намерят място в Стратегическия план за Новата Обща селскостопанска политика.