Върни се горе

Постановление № 185 от 30 юни 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните


(обн. Дв. Бр.52 от 8 юли 2011г., доп. Дв. Бр.29 от 21 април 2015г., изм. Дв. Бр.25 от 29 март 2022г., изм. Дв. Бр.101 от 5 декември 2023г.)
DOCX файл, 15,8 KB, качен на 11.12.2023 docx document

Постановление № 4 от 12 януари 2023 г. за изменение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.


със средства от мярка "Техническа помощ" и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за Водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" на Програмата (ДВ, бр. 63 от 2015 г.)
PDF файл, 472,5 KB, качен на 23.01.2023 pdf document