Върни се горе

Брой на селскостопанските животни

Изследването на броя на селскостопанските животни обхваща следните видове животни: говеда, биволи, свине, овце и кози, както и производството на животински продукти – мляко и животни за клане.

Целта на изследването е да осигури информация за броя на животните по видове и категории към 1-ви ноември на наблюдаваната година, както и производството на мляко и неговата реализация по направления.


Дейност на кланиците за месо и производство на месо

Целта на годишното статистическо изследване е да осигури информация през текуща година за дейността на кланиците за червено и бяло месо в България за референтната година.


Дейност на млекопреработвателните предприятия

Целта на анкетата е да се определи броят на млекопреработвателнте предприятия, да се събере информация за количеството на постъпилото за преработка сурово мляко по видове, количеството и вида на постъпилите и произведени междинни и крайни млечни продукти, методите на преработка и различни характеристики на продуктите, юридическия статут и броя на лицата наети по трудов договор в отделните предприятия, цените на произведените продукти.


Птицевъдството в България и дейност на люпилните

Изследването на птицевъдството обхваща следните видове птици: кокошки, пуйки,  патици, гъски, пъдпъдъци, щрауси и токачки, както и производството на продукти от тях – яйца и птици за клане. Наблюдава се и дейността на люпилните.

Целта на изследването е да осигури информация за броя на птиците по видове и категории към 31-ви декември, производството на яйца и птици за клане през наблюдаваната календарна година, както и да събирането на  данни за структурата и използването на люпилните – брой на заложените яйца за инкубация и реализирани еднодневни пилета. 


Пчеларство

Целта на анкетата е да се определи броят на пчелните семейства, да се събере информация за броя на унищожените пчелни семейства през годината, както и за причините за тяхното унищожаване, за количеството на добития пчелен мед, реализацията на меда, средни цени на реализация, основни разходите по производството и съхранението на пчелен мед. 

Информация от изследването се използва за изготвяне на анализи и програми в сектора, както и за вземане на управленски решения при провеждане на аграрната политика в страната.