Върни се горе

Тръжни процедури

Заповед № РД 41-13/17.05.2023 г. на министъра на земеделието в интернет сайта на министерството, във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, и в изпълнение на т. IV от същата, за определяне на СН


„Вендинг груп“ ЕООД ООД за наемател на площ от общо 8 кв. м., на първи, трети и пети етаж в сградата на Министерство на земеделието (МЗм), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, за монтиране на три броя кафе-машини
PDF файл, 221,6 KB, качен на 18.05.2023 pdf document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, представляващ част от 5 (пет) етажна административна сграда,, а именно: седем работни помещения на третия етаж и част от таванско помещение


находящи се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Тунджа“ № 12 А, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието (МЗм), за срок до прекратяване на съсобствеността в имота, чрез продажба на съответната идеална част на съсобственика, но за не повече от 10 /десет/ по реда на Закона за държавната собственост и Правилника на прилагане на Закона за държавната собственост.
DOCX файл, 17,9 KB, качен на 24.03.2023 docx document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, а именно: площ от общо 8 кв. м., на първи, трети и пети етаж в сградата на Министерство на земеделието (МЗм),


гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, за монтиране на три броя кафе-машини,за срок от 5 години по реда на Закона за държавната собственост и Правилника на прилагане на Закона за държавната собственост
DOCX файл, 20,3 KB, качен на 17.03.2023 docx document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, представляващ помещения с обща полезна площ от 126,86 кв. м, със самостоятелен санитарен възел и съответните общи части от обслужващия коридор,


находящи се в приземния етаж на централната сграда на Министерство на земеделието, бул. „Христо Ботев“ № 55, гр. София, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието
DOCX файл, 17,8 KB, качен на 23.01.2023 docx document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, представляващ част от 5 (пет) етажна административна сграда, а именно:


седем работни помещения на третия етаж и част от таванско помещение, с обща квадратура от 265.55 кв.м., ведно с идеалните части от сградата, съгласно Акт за частна държавна собственост № 07793 от 01.09.2011 г., находящи се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Тунджа“ № 12 А, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието
DOCX файл, 17,9 KB, качен на 16.01.2023 docx document

Заповед № РД41-5/04.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за прекратяване на търг с тайно наддаване за избор на наемател на част от имот – публична държавна собственост -


офиси № 10 и № 11, всеки един от тях с полезна площ от 21 кв. м., находящи се на десети етаж на 14-етажна административна сграда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, обявен със Заповед № РД41-36/23.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
DOC файл, 123,0 KB, качен на 06.02.2019 doc document

ОБЯВЛЕНИЕ за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост - офиси № 10 и № 11, всеки един от тях с полезна площ от 21 кв. м.,


находящи се на десети етаж на 14-етажна административна сграда в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София
DOCX файл, 21,1 KB, качен на 27.11.2018 docx document