Върни се горе

Тръжни процедури

Заповед № РД41-32/05.12.2023г. на министъра на земеделието и храните за прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост,


представляващ поземлен имот с идентификатор 39339.19.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Крайници, м. „Асаница“, община Дупница
PDF файл, 79,2 KB, качен на 06.12.2023 pdf document

Заповед № РД41-27/20.10.2023 г. на министъра на земеделието и храните, с която е определен участник, спечелил търга за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост,


представляващ поземлен имот с идентификатор 53936.11.155 по КККР на с. Орлово, община Хасково, област Хасково, с площ 12,341 дка, ведно с построените в него сгради
PDF файл, 112,3 KB, качен на 22.11.2023 pdf document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 39339.19.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Крайници,


м. „Асаница“, община Дупница, с площ 447 кв. м., ведно с изградената в него сграда с идентификатор 39339.19.57.1, със застроена площ 97 кв. м
PDF файл, 98,0 KB, качен на 16.10.2023 pdf document

Обявление за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 53936.11.155 по КККР на с. Орлово, община Хасково, област Хасково, с площ 12,341 дка, ведно с построените в него сгради


съгласно Акт за частна държавна собственост № 7844 от 15.12.2021 г., утвърден от областен управител на област Хасково, за срок от 10 години по реда на Закона за държавната собственост и Правилника на прилагане на Закона за държавната собственост
DOCX файл, 37,3 KB, качен на 25.08.2023 docx document

Заповед № РД 41-15/13.07.2023 г. на министъра на земеделието и храните във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост,


и в изпълнение на т. IV от същата, за определяне на „ЕС М Комерс“ ЕООД участник класиран на II- ро място за наемател на площ от общо 8 кв. м., на първи, трети и пети етаж в сградата на Министерство на земеделието и храните, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, за монтиране на три броя кафе-машини
PDF файл, 103,0 KB, качен на 14.07.2023 pdf document

Заповед № РД 41-13/17.05.2023 г. на министъра на земеделието във връзка с проведена тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, и в изпълнение на т. IV от същата, за определяне на СН


„Вендинг груп“ ЕООД ООД за наемател на площ от общо 8 кв. м., на първи, трети и пети етаж в сградата на Министерство на земеделието (МЗм), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, за монтиране на три броя кафе-машини
PDF файл, 221,6 KB, качен на 18.05.2023 pdf document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, представляващ част от 5 (пет) етажна административна сграда,, а именно: седем работни помещения на третия етаж и част от таванско помещение


находящи се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Тунджа“ № 12 А, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието (МЗм), за срок до прекратяване на съсобствеността в имота, чрез продажба на съответната идеална част на съсобственика, но за не повече от 10 /десет/ по реда на Закона за държавната собственост и Правилника на прилагане на Закона за държавната собственост.
DOCX файл, 17,9 KB, качен на 24.03.2023 docx document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, а именно: площ от общо 8 кв. м., на първи, трети и пети етаж в сградата на Министерство на земеделието (МЗм),


гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, за монтиране на три броя кафе-машини,за срок от 5 години по реда на Закона за държавната собственост и Правилника на прилагане на Закона за държавната собственост
DOCX файл, 20,3 KB, качен на 17.03.2023 docx document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, представляващ помещения с обща полезна площ от 126,86 кв. м, със самостоятелен санитарен възел и съответните общи части от обслужващия коридор,


находящи се в приземния етаж на централната сграда на Министерство на земеделието, бул. „Христо Ботев“ № 55, гр. София, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието
DOCX файл, 17,8 KB, качен на 23.01.2023 docx document

Обявление за стартиране на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, представляващ част от 5 (пет) етажна административна сграда, а именно:


седем работни помещения на третия етаж и част от таванско помещение, с обща квадратура от 265.55 кв.м., ведно с идеалните части от сградата, съгласно Акт за частна държавна собственост № 07793 от 01.09.2011 г., находящи се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Тунджа“ № 12 А, с предоставени права на управление на Министерство на земеделието
DOCX файл, 17,9 KB, качен на 16.01.2023 docx document