Върни се горе

Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) има за основна цел събиране на информация, необходима за определяне на доходите на земеделските стопанства, както и за бизнес анализ на сектора.

 

Изследването се отнася до земеделските стопанства с икономически размер над 2 000 евро до отчетната 2016 година, и над 4 000 евро от отчетната 2017 година и след това.

Събираната информация е за една отчетна година от 12 последователни месеца и обхваща само земеделските дейности и другите доходоносни дейности, пряко свързани с тях. Тя съставлява около 2 000 променливи, които са описани в специален въпросник, наречен земеделски счетоводен отчет,  и се отнасят до:

 

•    Физически и структурни данни, като например местоположение, площи, заети от култури, брой на отглежданите животни, работната сила и др.

•    Икономически и финансови данни в стойностно изражение, като произведената продукция от различните култури, запасите, продажбите и покупките, производствените разходи, активите, пасивите, субсидиите, включително и тези, свързани с прилагането на мерките на ОСП.

 

Данните от СЗСИ служат само за статистически цели и не влияят на реалния финансов резултат за данъчни цели. Данните не подлежат на разпространение в индивидуален вид