Върни се горе

Магдалена Дакова

Главен секретар

Главният секретар осъществява административното ръководство, осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на министерството, като:

  1. Организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в министерството.
  2. Създава условия за нормална и ефективна работа в министерството и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи.
  3. Ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет.
  4. Ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията.
  5. Координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството.
  6. Организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията.
  7. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
  8. Осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет и с главните секретари на другите министерства и административни структури.
  9. Изпълнява и други задачи, определени със заповед на министъра.

Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на министерството за състоянието на администрацията.