Върни се горе

Временна рамка Украйна


Ковид рубрика


Законодателство в областта на държавните помощи

Вкл. информация за изпълнение на задължението за осигуряване на прозрачност на държавните помощи


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство"


 

Договор № РД 50-7/18.03.2024 г., за: „Извършване от „Напоителни системи” ЕАД на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, експлоатация и поддръжка на водостопански системи и съоръжения – публична държавна собственост по смисъла на


чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, находящи се извън границите на населените места и предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните, с граници на възложените територии”

в едно с Приложение 1, Приложение 2, Приложение 4, Приложение 5

ZIP файл, 17,0 MB, качен на 29.03.2024 zip document

Допълнително споразумение № РД 50-23/23.03.2022 г. към Договор № РД 50-23/05.04.2019 г.


за: „Извършване от „Напоителни системи” ЕАД на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите,експлоатация и поддръжка на водостопански системи и съоръжения – публична държавна собственост”, ведно с Приложение 1, в това число Приложения: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и Приложение 2.

RAR файл, 20,5 MB, качен на 03.10.2022 rar document

Заповед № РД09-507/20.05.2021 г. за утвърждаване на Уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола


използван в първичното селскостопанско производство”, във връзка със Заповед № РД09-61/26.01.2021 г.
Забележка: Уведомлението не се публикува, тъй като съдържа лични данни!
DOCX файл, 108,7 KB, качен на 21.05.2021 docx document