Върни се горе

Валентин Чамбов

Валентин Чамбов.jpg

 

Валентин Чамбов е завършил Лесотехническия университет в София. Защитил е магистратури по горско стопанство и по публична администрация. Член е на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България.

Започнал е професионалната си кариера като лесничей и старши лесничей в Държавно лесничейство гр. Гоце Делчев. Ръководил е държавна дърводобивна фирма, а след това десет години до 2013 г. е работил като експерт в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). От 2013 до 2015 г. е бил началник на отдел в Министерството на земеделието и храните и в ИАГ.  От 2015 до 2022 г. е бил началник на отдел и директор на дирекция в ИАГ.

Участвал е в изработването на нормативната, стратегическата и административната рамка в горския сектор, включително и на основната част от подзаконовите нормативни актове за горското стопанство в последните 15 години.

Бил е участник в множество работни и експертни групи към органите на Европейската комисия в Брюксел.


Крум Неделков

Krum Nedelkov.jpeg

Крум Неделков е дългогодишен университетски преподавател, доцент по „Хранене на животните“ в Тракийския университет, Стара Загора. Научната му кариера започва през 2006 г. като асистент в секция „Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите“ към Ветеринарномедицинския факултет. Успешно защитава дисертация на тема „Хранителни и нехормонални методи за синхронизация на еструса и увеличаване на плодовитостта при овцете“ през 2013 г. Избран е за заместник-декан по учебно-методическа дейност на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет от месец януари 2020 г. Притежава две дългосрочни специализации от Пенсилванския Щатски университет (The Pennsylvania State University, University Park, State College, PA, 16802), където провежда и участва в организацията на редица научно-изследователски експерименти, свързани с подобряване на методите на хранене на селскостопанските животни и намаляване на парниковите емисии в млечното говедовъдство.

Ръководи мащабен научен проект по международната програма Smartcow (Хоризонт 2020) в колаборация с учени от националния аграрен институт на Франция (INRAE) и ирландския институт по селскостопански науки (TEAGASC) в областта на месодайното говедовъдство.

Има над 60 научни публикации в рецензирани международни списания, като трудовете му са цитирани повече от 220 пъти в специализирани издания за аграрни науки. Член е на Съюза на ветеринарните лекари в България, както и на Съюза на учените – клон Стара Загора.

Владее английски и немски език.

Семеен с едно дете.


Георги Събев

Georgi Sabev.jpeg

Георги Събев e професионалист с дългогодишен експертен опит в сферата на европейските политики по земеделие и селско стопанство. Роден е през 1986 г. в гр. Ямбол.
Завършва висшето си образоване по специалността „Международен бизнес“ в Университета по приложни науки – Тампере, Финландия. Магистър по икономика със специалност „Икономика на хранителната индустрия“ от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Завършил с отличие и Магистратура по икономика със специалност „Икономика и управление на европейското земеделие и селските райони“ към Аграрен университет – Пловдив. Докторант към факултета по икономика на Аграрен университет – Пловдив.
Преминал е обучения за повишаване на квалификацията по правната рамка на ЕС, устойчиво развитие и законодателство на ЕС по околна среда.
През 2007 г. започва своята кариера като сътрудник на българското търговско аташе за Северна Европа с ресор Финландия. В периода 2010-2012 г. работи в отдел „Локализация“ в Телекомуникационната компания Nokia. През 2012 г. се присъединява към Европейския парламент в Брюксел, Белгия. От 2014 г. е съветник по Земеделие и развитие на селските региони, а от 2019 г. и по Рибарство. Притежава специфичен опит в областта на Общата селскостопанска политика, европейски схеми за качество, развитие на селските региони, рибарство и аквакултури, биологично разнообразие, международни споразумения на Европейския съюз и др.
Владее: английски, немски, нидерландски, фински, руски, хърватски и френски език.
Ползва: шведски и словенски език.


Тодор Джиков

WhatsApp Image 2022-08-17 at 6.35.07 PM.jpeg

Tодор Джиков притежава голям управленски опит в сферата на производството, преработката и търговията на селскостопански продукти. Завършил е Университета за национално и световно стопанство. Председател е на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК), която обединява над 250 производители от цялата страна, управлявал е и фирма „Фермер 2005“ за производство на растителна продукция. В периода 2020 -2021 г. Джиков е бил съветник на министъра на земеделието. Личната му кауза е възстановяване на балансирано земеделие у нас чрез осигуряване на достъп до пазари, работна ръка, напояване, контрол в търговията на едро и дребно, адекватен граничен контрол, изсветляване на производството и борба с кражбите, измамите, корупцията и разхищението.