Върни се горе

Таня Георгиева (Дъбнишка)

Заместник-министър

Tanya_Georgieva.jpg

 

Таня Георгиева (Дъбнишка) има магистърска степен по бизнес консултиране от Икономическия университет във Варна. Завършила е и магистратура със специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Технически университет, Варна. Професионалната си кариера започва като докторант по „Агроекология“ към Института по почвознание „Н. Пушкаров”, София.

Притежава значителен професионален опит в неправителствения земеделски отрасъл. Заемала е поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България в периодите - 2016-2018 г. и 2022-2023 г. Преди това е била главен експерт на асоциацията (2014-2016 г.), представлявайки интересите на земеделските производители в работните групи към аграрното министерство по директните плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Консултативния съвет по зърното към Министерството на земеделието и храните, Парламентарната комисия по земеделие, Комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020), Националния план за възстановяване и устойчивост, Стратегическия план по ОСП и др.

От 2018 до 2022 г. е ключов експерт в звено за управление на Национална селска мрежа към ПРСР (2014-2020) и участва в разработването на законодателна рамка за програмния период.

През периода 2007-2016 г. трупа опит в сферата на Общата селскостопанска политика.

Таня Георгиева (Дъбнишка) е номинирана през 2021 г. от браншовите организации от агро-хранителната верига за представител на България в европейския икономически и социален комитет в секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда (NAT) от III група на ЕИСК- „Многообразие Европа“.

Участва в множество работни групи и проекти в България и Европа.

Таня Георгиева ще отговаря за управлението и изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., интервенциите в Стратегическия план за развитие на селските райони, международните отношения и двустранното и многостранно сътрудничество, включително и с Китай, националната политика в областта на биологичното производство, както и за развитието на научноизследователската, научно-приложната, експериментална и производствена дейност в областта на земеделието и храните – Селскостопанска академия.


Александър Йоцев

Заместник-министър

Alexander Yotsev3.jpg

Александър Йоцев е бил главен директор в БСК в периода от 2016 г. до 2017 г. Притежава дългогодишен опит в сферата на приложението на ПРСР и безопасността на храните. Изпълнителен директор на тържище „Слатина-Булгарплод“ и ръководител на проекта за изграждането и разширяването му. От 2012 г. до 2018 г. е член на Бизнес-научния съвет към министъра на земеделието и храните. Почетен председател е на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Завършил е в УНСС, има редица специализации, включително в Обихиро Юнивърсити, Япония и University of Georgia, САЩ.

Александър Йоцев ще отговаря за провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в областта на пазарните мерки и организациите на производители, разработването на анализи и стратегически документи в земеделския отрасъл, разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, както и научната оценка на риска по агрохранителната верига. В неговия ресор са още и държавната политика в областта на растениевъдството, лозаро-винарския сектор и други.


Георги Тошев

Заместник-министър

Georgi Toshev.jpg

Георги Тошев е магистър по „Икономика и организация на труда“ от УНСС. Бил е дълги години директор на Главна дирекция „Земеделие и гори“ в Министерството на земеделието и горите, заемал е и длъжността директор на дирекция „Административно-правно обслужване и ЧР“ в Държавна агенция по горите. Бил е ръководител на проект за Система за идентификация на земеделските парцели, която е основата на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). В периода от 1991 г. до 1999 г. е заместник-кмет и секретар на район Кремиковци - Столична община.

Георги Тошев ще координира дейността на Областните дирекции „Земеделие“, провеждането на държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията. Той ще упражнява правата на държавата по управление на държавните предприятия по Закона за горите и търговските дружествата към Министерството. В неговите правомощия ще бъде и провеждането на политика при напояването, хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси, както и за поддържането, съхранението и ползването на кадастралната информация за земеделските и горски територии.


Мирослав Маринов

Заместник-министър

Мирослав Маринов.jpg

Мирослав Маринов притежава дългогодишен управленски опит в сферата на стопанисването и ползването на горите. Бил е директор на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен. В периода от 2019 г. до 2021 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. Завършил е Лесотехническия университет, София.

Мирослав Маринов ще отговаря, координира и контролира провеждането на държавната политика в областта на горското и ловно стопанство, както и за организирането на активните въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни условия. 

 


Деян Стратев

Заместник-министър

Деян Стратев.jpg

Деян Стратев е доцент по ветеринарно-санитарна експертиза и дългогодишен преподавател в  Тракийския университет – Стара Загора. Бил е изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните през 2021 г. Ветеринарен лекар по образование, допълнително се е обучавал в Истанбулския университет, Турция, Университета по ветеринарна медицина в Кошице, Словакия, и Пизанския университет, Италия. В момента се обучава по програмата EU-FORA за оценка на риска по хранителната верига в  Европейския орган по безопасност на храните (EFSA).

Деян Стратев е с ресорни отговорности за развитие на животновъдството, въвеждане и прилагане на пазарни механизми и режими на Общата селскостопанска политика в тази област, управлението и съхранението на генетичните ресурси , както и за дейностите по осъществяване на официалния контрол за качеството и безопасността на храните по цялата агрохранителна верига, граничния фитосанитарен и ветеринарномедицински контрол. Той ще отговаря и за управлението и изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство, провеждането на държавната политика в областта на рибарството, както и за осъществяване на политиката по националното подпомагане в сектор земеделие, рибарство и горско стопанство в сферата на държавните помощи.