Върни се горе

Наблюдението на заетостта и използването на земята (БАНСИК) се провежда от 1998 година и е с годишна периодичност съгласно Регламент (ЕО) №543/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвет.

Задачата на това законодателство е да осигури прецизни и хармонизирани данни за заетостта и използването на територията на Европейския съюз за формиране на адекватни политики в областта на земеделието и задоволяване потребностите на изследователите в тази област.

Наименованието БАНСИК е съставено от началните букви на Българска анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура. Това е мащабно изследване, реализирана върху цялата територия на България.