Върни се горе

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1557 НА КОМИСИЯТА от 13 юли


За изменение на Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за растителните култури и 2015 година
PDF файл, 362,6 KB, качен на 08.10.2018 pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА От 18 юни 2009 година


Относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета
PDF файл, 969,9 KB, качен на 18.06.2009 pdf document