Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Проект на заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД09-844 от 22 юли 2022 г., изменена със Заповед № РД 09 – 1266 от 14 ноември 2022 г., Заповед № РД 09 – 1365 от 19 декември 2022 г., Заповед № РД 09 –806 от 26 юли 2023 г. и Заповед № РД 09 – 601


и Заповед № РД 09 – 601 от 7 юни 2024 г. на заместник-министъра на земеделието и храните, на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 211,3 KB, качен на 19.06.2024 zip document

Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3


„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ведно с приложения към нея, доклад и съобщение.
ZIP файл, 4,6 MB, качен на 14.06.2024 zip document

Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1


„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ведно с приложения към нея, доклад и съобщение
ZIP файл, 5,0 MB, качен на 14.06.2024 zip document

Информация за кандидатстване

Заповед № РД 09-601/07.06.2024 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) за изменение на Заповед № РД09-844 от 22 юли


2022 г.., изменена и допълнена със Заповед № РД 09 – 1266 от 14 ноември 2022 г., Заповед № РД 09 – 1365 от 19 декември 2022 г. и Заповед № РД 09 – 806 от 26 юли 2023 г., на заместник-министъра на земеделието и харните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
7Z файл, 1,1 MB, качен на 07.06.2024 7z document

Заповед № РД 09-598/07.06.2024 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)


за изменение на Заповед № РД09-843 от 22 юли 2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-1264 от 14 ноември 2022 г. и Заповед № РД09-1053 от 6 октомври 2023 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 1,8 MB, качен на 07.06.2024 zip document

Заповед № РД 09-592/07.06.2024 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)


за изменение на Заповед № РД 09 - 845 от 22 юли 2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09 - 1263 от 14 ноември 2022 г. и Заповед № РД 09 - 967 от 31 август 2023 г. на заместник-министъра на земеделието и храните на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 1,2 MB, качен на 07.06.2024 zip document

Заповед № РД 09-89/01.02.2024 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)за изменение на Заповед № РД 09-222 от 8 март 2018


изменена със Заповед № РД 09-427 от 26 април 2021 г. и Заповед № РД 09-1015 от 15 октомври 2021 г., на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 – 7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 765,3 KB, качен на 05.02.2024 zip document

Заповед №РД09-1193 от 22.11.2023 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“


по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 707,2 KB, качен на 22.11.2023 zip document

Публичност по мерките от ПРСР (2014-2020 г.)