Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Обществено обсъждане на проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1


„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 256,9 KB, качен на 06.07.2021 zip document

Информация за кандидатстване

Заповед №РД 09-754 от 26.07.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 по подмярка „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“


по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 763,0 KB, качен на 26.07.2021 rar document

Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“


по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 338,2 KB, качен на 12.07.2021 rar document

Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“


по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 339,9 KB, качен на 12.07.2021 rar document

Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3


„Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 01.07.2021 zip document