Върни се горе

ПРСР

Разяснения по въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 година.
PDF файл, 324,8 KB, качен на 27.05.2020

pdf document

Съобщение за обществено обсъждане
DOCX файл, 12,8 KB, качен на 18.05.2020

docx document

Информация за кандидатстване

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.008 ПО ПОДМЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“
ОТ МЯРКА 6 "РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 2014 - 2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ(02.04 - 14.04.2020)
PDF файл, 435,3 KB, качен на 16.04.2020

pdf document

Доклад и заповед за утвърждавне на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“
по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 9,0 MB, качен на 03.04.2020

zip document

Доклад и заповед за утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“
по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 6,9 MB, качен на 03.04.2020

zip document

Разяснения по постъпили въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1
„Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в периода 20 - 24 февруари 2020 г.
PDF файл, 1,2 MB, качен на 02.03.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в периода 17 - 19 февруари 2020 г.
PDF файл, 1,0 MB, качен на 28.02.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в периода 12 - 16 февруари 2020 г.
PDF файл, 908,8 KB, качен на 21.02.2020

pdf document