Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

Във връзка с предстоящия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. проведе две работни групи със заинтересованите страни с цел обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване по подмярката. В хода на дискусията възникна въпрос във връзка с обхвата на допустимите разходи, които могат да се финансират в съответствие с чл. 17 от Регламент 1305/2013 г. по отношение на инвестиции с цел съобразяване със стандартите на Съюза, приложими по отношение на селскостопанското производство, включително безопасността на труда и по-конкретно – финансиране на съоръжения за съхранение на оборски тор (задължителни за стопанствата от 31.12.2010 г.) на  Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

След проведена консултация със службите на ЕК по този въпрос, предоставяме на Вашето внимание следната информация:

Всички инвестиционни разходи, свързани с привеждане в съответствие на земеделско стопанство със стандартите на Съюза, приложими по отношение на селскостопанското производство, включително безопасността на труда, са недопустими за финансиране. В този контекст всички инвестиции, включително инвестициите в съхранение на оборски тор, се считат за отговарящи на условията за подпомагане, освен ако не са свързани с привеждане в съответствие със стандартите на Съюза. Статутът на съответствие на съответното земеделско стопанство с изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета и други регулаторни изисквания ще бъде обследван при подаване на проектното предложение. В случай, че земеделското стопанство не отговаря на изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета, инвестиционните разходи, свързани с постигане на съответствие със стандартите на това земеделско стопанство няма да са допустими за финансиране.

Инвестиционни разходи, свързани само с надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски тор в съществуващи земеделски стопанства, отговарящи на изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета, са допустими за финансиране.

Във връзка с горната информация, съответните изменения и допълнения ще бъдат отразени в окончателния текст на Насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ преди обявяване на приема на проектни предложения.

ПРСР

Становище № 04-00-3055/26.04.2021 г. на Министерство на околната среда и водите относно необходимостта от провеждане на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника


във връзка с прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 518,9 KB, качен на 28.04.2021 zip document

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“


от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с отразени коментари от проведеното обществено обсъждане
ZIP файл, 21,2 MB, качен на 19.04.2021 zip document

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.013 на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 7,8 MB, качен на 14.04.2021 zip document

Информация за кандидатстване

Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.014 по Подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване,


пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство “ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
PDF файл, 367,9 KB, качен на 20.04.2021 pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,


неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ (2–14.04.2021 г.)
PDF файл, 564,2 KB, качен на 19.04.2021 pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,


неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. (24–31.03.2021 г.)
PDF файл, 554,2 KB, качен на 02.04.2021 pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,


неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. (15–23.03.2021 г.)
PDF файл, 543,4 KB, качен на 25.03.2021 pdf document