Върни се горе

ПРСР

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“
от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства.
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14 септември 2020 г.

RAR файл, 5,2 MB, качен на 13.07.2020

rar document

Заповед, доклад, Насоки за кандидатстване и документите към тях по процедура чрез подбор по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 4,3 MB, качен на 22.06.2020

zip document

Информация за кандидатстване

Актуализирани насоки за кандидатстване (03.07.2020) по процедура № BG06RDNP001-5.001 подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР 2014-2020 г.
RAR файл, 14,0 MB, качен на 06.07.2020

rar document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 9,1 MB, качен на 03.07.2020

rar document

Съобщение за обществено обсъждане
DOCX файл, 16,4 KB, качен на 26.06.2020

docx document

Проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 06.07.2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
ZIP файл, 8,2 MB, качен на 26.06.2020

zip document

Разяснения по въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 502,5 KB, качен на 25.06.2020

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.008 ПО ПОДМЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“
ОТ МЯРКА 6 "РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 2014 - 2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ(02.04 - 14.04.2020)
PDF файл, 435,3 KB, качен на 16.04.2020

pdf document

Доклад и заповед за утвърждавне на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“
по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 9,0 MB, качен на 03.04.2020

zip document