Върни се горе

ПРСР

Постъпили въпроси по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година“ и разяснения по тях, зададени в последният ден, в който кандидатите имат възможност за искане на разяснения по процедурата - 9 септември 2020 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 16.09.2020

pdf document

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.002 на проектни предложения по подмярка 5.2 "Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал,
нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития" от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
7Z файл, 6,0 MB, качен на 18.08.2020

7z document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (05 август–17 август 2020 г.)
PDF файл, 831,3 KB, качен на 18.08.2020

pdf document

Информация за кандидатстване

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (01 август – 14 август 2020 г.)
PDF файл, 632,2 KB, качен на 15.09.2020

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и разяснения по тях.
PDF файл, 669,4 KB, качен на 11.09.2020

pdf document

Постъпили въпроси по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година“ и разяснения по тях за периода 17 август – 24 август 2020 г.
PDF файл, 1,2 MB, качен на 02.09.2020

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (18 август – 31 август 2020 г.)
PDF файл, 594,0 KB, качен на 01.09.2020

pdf document

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1
„Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 212,9 KB, качен на 24.08.2020

pdf document

Становище на Министерство на околната среда и водите относно необходимостта от извършване на екологична оценка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-5.002 по подмярка 5.2
„Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
PDF файл, 470,0 KB, качен на 18.08.2020

pdf document