Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Заповед № РД 09 – 512 от 27 април 2022 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 173 от 21 февруари 2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.,


с която са утвърдени Насоки по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 20.001 по мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 3,3 MB, качен на 04.05.2022 zip document

Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09–397 от 25 април 2018 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи


по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 - по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ZIP файл, 231,5 KB, качен на 03.05.2022 zip document

Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09–1029 от 21.11.2018 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи


по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004 - по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 232,0 KB, качен на 03.05.2022 zip document

Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09–567 от 16 юли 2020 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи


по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 - по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 231,0 KB, качен на 03.05.2022 zip document

Информация за кандидатстване

Заповед за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2.


„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 7,6 MB, качен на 17.05.2022 rar document

Изменение на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“


по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 05.05.2022 zip document

Заповед № РД 09 – 502 от 27 април 2022 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 481 от 22 юни 2020 г., изменена със Заповед № РД 09 – 58 от 25 януари 2021 г., с която е утвърдена процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015


по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
RAR файл, 708,9 KB, качен на 29.04.2022 rar document

Заповед № РД 09 – 506 от 27 април 2022 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 240 от 12 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 425 от 26 април 2021 г. и Заповед № РД 09 – 1016 от 15 октомври 2021 г.


на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която е утвърдена процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
ZIP файл, 709,4 KB, качен на 29.04.2022 zip document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги


услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснения по тях
PDF файл, 661,2 KB, качен на 20.04.2022 pdf document

Заповед № РД 09 – 417 от 12 април 2022 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 206 от 6 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 398 от 22 април 2019 г., Заповед № РД 09 – 249 от 6 март 2020 г., Заповед № РД 09 – 56 от 25 януари 2021 г.,


Заповед № РД09 – 1152 от 29 ноември 2021 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която се изменя процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 719,2 KB, качен на 15.04.2022 zip document

Заповед за изменение на Заповед №РД 09-565 от 15.06.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,


с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 758,9 KB, качен на 31.03.2022 zip document

Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 15 „Контролен лист ТФО“ към Условията за кандидатстване от Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1


„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ведно с приложение към нея

ZIP файл, 616,1 KB, качен на 31.03.2022 zip document