Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4


„Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.
PDF файл, 126,2 KB, качен на 14.10.2021 pdf document

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 7,7 MB, качен на 14.10.2021 zip document

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 7,1 MB, качен на 04.10.2021 zip document

Информация за кандидатстване

Заповед № РД09 – 1015 от 15 октомври 2021 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 222 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 427 от 26 април 2021 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите


и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която се изменя процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 443,1 KB, качен на 19.10.2021 zip document

Заповед № РД09 – 1014 от 15 октомври 2021 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 221 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 395 от 22 април 2019 г., Заповед № РД 09 – 248 от 6 март 2020 г. и Заповед № РД 09 – 428 от 26 април 2021 г.


на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която се изменя процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 19.10.2021 zip document

Заповед № РД09 – 990 от 6 октомври 2021 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 396 от 22 април 2019 г., Заповед № РД 09 – 641 от 2 юли 2019 г. и Заповед № РД 09 – 426 от 26 април 2021 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите


и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г.с която се изменя процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 19.10.2021 zip document

Заповед № РД09 – 987 от 5 октомври 2021 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 231 от 9 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 397 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите


и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която се изменя процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 1,2 MB, качен на 19.10.2021 zip document

Заповед № РД09 –1016 от 15 октомври 2021 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 240 от 12 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 425 от 26 април 2021 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите


и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която се изменя процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 19.10.2021 zip document

Заповед № РД09-1013/ 15.10.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“


по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
ZIP файл, 1,3 MB, качен на 18.10.2021 zip document

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване


на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
PDF файл, 163,2 KB, качен на 13.10.2021 pdf document