Върни се горе

ПРСР

Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3. "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 24 февруари 2020 на електронна поща: rdd@mzh.government.bg
RAR файл, 5,2 MB, качен на 14.02.2020

rar document

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане проект на заповед за изменение на Заповед № РД 09-239 от 12.03.2018 г.
на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 година, с която е утвърдена процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година.
С изменението се предлага да бъде увеличен бюджета по съответната процедура с допълнителни 12 908 280 лева. Проектът на документи се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 21 февруари 2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

RAR файл, 166,1 KB, качен на 07.02.2020

rar document

Проект на Доклад
DOC файл, 158,5 KB, качен на 27.01.2020

doc document

Информация за кандидатстване

Разяснения по постъпили въпроси в периода 03 февруари 2020 г. – 05 февруари 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „ Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 909,8 KB, качен на 14.02.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси в периода 28 януари – 02 февруари 2020 г по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 854,6 KB, качен на 07.02.2020

pdf document

Разяснения по постъпили въпроси в периода 13 януари – 17 януари 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 534,9 KB, качен на 24.01.2020

pdf document

Заповед № РД09-27/1.01.2020 за изменение на Заповед № РД 09-565/15.06.2018 година на ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,
с която се увеличава бюджета по процедура чрез подбор на проектни предложения BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 година.
ZIP файл, 911,5 KB, качен на 15.01.2020

zip document

Заповед № РД09-25/15.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-968/16.10.2019 г. на ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,
с която се удължава периода на прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г.

RAR файл, 643,1 KB, качен на 15.01.2020

rar document

Разяснения по постъпили въпроси в периода 08 януари 2020 г. – 13 януари 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „ Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 658,6 KB, качен на 15.01.2020

pdf document

Заповед за изменение на Заповед № РД09-968/16.10.2019 година, на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,
с която е утвърдена процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ От ПРСР 2014-2020 г.
С изменението се коригира техническа грешка в приложение № 5 „Финансов план“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RAR файл, 4,1 MB, качен на 27.12.2019

rar document

Разяснения по постъпили въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“
от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в периода 16 - 19 декември 2019 г.
PDF файл, 504,7 KB, качен на 27.12.2019

pdf document