Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Проект на Заповед, Условия за изпълнение и Приложение № 1 Документи за междинно и окончателно плащане към Условията за изпълнение, към Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - Училище
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
ZIP файл, 333,6 KB, качен на 08.04.2021

zip document

Проект на Заповед, Условия за изпълнение и Приложение № 1 Документи за междинно и окончателно плащане към Условията за изпълнение, към Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
ZIP файл, 333,5 KB, качен на 08.04.2021

zip document

Информация за кандидатстване

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. (24–31.03.2021 г.)
PDF файл, 554,2 KB, качен на 02.04.2021

pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. (15–23.03.2021 г.)
PDF файл, 543,4 KB, качен на 25.03.2021

pdf document

Списък на бенефициенти със сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1
„Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.
PDF файл, 350,8 KB, качен на 22.03.2021

pdf document

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, за които е наличен бюджет за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1
„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (към 30.09.2020 г.)
PDF файл, 288,8 KB, качен на 18.03.2021

pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. (2–10.03.2021 г.)
PDF файл, 525,8 KB, качен на 16.03.2021

pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ (12 – 18.02.2021 г.)
PDF файл, 486,7 KB, качен на 22.02.2021

pdf document

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1
„Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР 2014-2020 година, подредени по бюджети, реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях
PDF файл, 320,1 KB, качен на 16.02.2021

pdf document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2
„Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
RAR файл, 3,4 MB, качен на 08.02.2021

rar document

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието
чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 27.01.2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg
RAR файл, 3,0 MB, качен на 20.01.2021

rar document

Заповед № 03-РД/3575#1 от 15.01.2021 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за увеличаване на бюджета на приема по подмярка 21.3
„Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата от COVID-19” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г
PDF файл, 206,6 KB, качен на 18.01.2021

pdf document