Върни се горе

ПРСР

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (12 – 25 септември 2020 г.)
PDF файл, 639,7 KB, качен на 02.10.2020

pdf document

Постъпили въпроси по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година“ и разяснения по тях, зададени в последният ден, в който кандидатите имат възможност за искане на разяснения по процедурата - 9 септември 2020 г.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 16.09.2020

pdf document

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.002 на проектни предложения по подмярка 5.2 "Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал,
нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития" от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
7Z файл, 6,0 MB, качен на 18.08.2020

7z document

Информация за кандидатстване

Проект на насоки по процедура № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г.
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.004.
RAR файл, 5,1 MB, качен на 21.10.2020

rar document

Заповед с №03-РД/3575 от 19.10.2020 г.
DOCX файл, 56,6 KB, качен на 19.10.2020

docx document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-16.003 подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 15.01.2021 г.
RAR файл, 4,3 MB, качен на 16.10.2020

rar document

Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 13.10.2020 г. чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
RAR файл, 4,2 MB, качен на 06.10.2020

rar document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (01 август – 14 август 2020 г.)
PDF файл, 632,2 KB, качен на 15.09.2020

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и разяснения по тях.
PDF файл, 669,4 KB, качен на 11.09.2020

pdf document

Постъпили въпроси по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година“ и разяснения по тях за периода 17 август – 24 август 2020 г.
PDF файл, 1,2 MB, качен на 02.09.2020

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (18 август – 31 август 2020 г.)
PDF файл, 594,0 KB, качен на 01.09.2020

pdf document