Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.004 „Проектни предложения подадени от публични субекти“ по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки,
насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 5,1 MB, качен на 09.02.2021

zip document

Съобщение за обществено обсъждане на проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-144/23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 09-233/12.03.2018 г., Заповед № РД 09-453/10.05.2019 г.
и Заповед РД № 09-361/27.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, издадена на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 26,3 KB, качен на 09.02.2021

docx document

Информация за кандидатстване

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ (12 – 18.02.2021 г.)
PDF файл, 486,7 KB, качен на 22.02.2021

pdf document

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1
„Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР 2014-2020 година, подредени по бюджети, реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях
PDF файл, 320,1 KB, качен на 16.02.2021

pdf document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2
„Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
RAR файл, 3,4 MB, качен на 08.02.2021

rar document

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието
чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 27.01.2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg
RAR файл, 3,0 MB, качен на 20.01.2021

rar document

Заповед № 03-РД/3575#1 от 15.01.2021 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за увеличаване на бюджета на приема по подмярка 21.3
„Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата от COVID-19” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г
PDF файл, 206,6 KB, качен на 18.01.2021

pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“
по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (02-11.12.2020 г.)
PDF файл, 419,3 KB, качен на 16.12.2020

pdf document

Заповед № РД09-1006/10.12.2020 за изменение на Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 година и приложените към нея:
Доклад за изменение на Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г., изменени Условия за кандидатстване и изменена Обява за откриване на процедура чрез подбор
ZIP файл, 778,5 KB, качен на 14.12.2020

zip document