Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“


по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 205,1 KB, качен на 14.11.2023 zip document

Заповед № РД09-1096 от 18.10.2023 г. на министъра на земеделието храните за отмяна на Заповед № РД09-159/02.03.2022 г. на министъра на земеделието, ведно с приложението към нея –


Методика по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 66,3 KB, качен на 14.11.2023 pdf document

Проект на заповед за изменение на Заповед № РД 09-173/21.02.2018 г. на заместник-министъра на земеделието и Ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки


по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 20.001 по мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 236,4 KB, качен на 06.10.2023 zip document

Информация за кандидатстване

Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“


по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 1,7 MB, качен на 28.11.2023 zip document

Заповед №РД09-1193 от 22.11.2023 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“


по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 707,2 KB, качен на 22.11.2023 zip document

Заповед №РД09-1148 от 07.11.2023 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“


по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 838,2 KB, качен на 08.11.2023 zip document

Проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“


по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 196,3 KB, качен на 24.10.2023 zip document

Заповед № РД 09-1105/23.10.2023 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-173 от 21.02.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и Ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г.


изменена и допълнена със Заповед № РД 09-512 от 27.04.2022 г. на заместник-министъра на земеделието и Ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 20.001 по мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР (2014 – 2020 г.)


ZIP файл, 2,6 MB, качен на 24.10.2023 zip document

Заповед № РД09-1070/12.10.2023 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 Целеви прием на земеделски стопани в сектор Животновъдство по подмярка 4.1


„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г
ZIP файл, 2,3 MB, качен на 13.10.2023 zip document

Заповед № РД 09-1053/06.10.2023 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) за изменение на Заповед № РД09-843


от 22 юли 2022 г., изменена със Заповед № РД 09 – 1264 от 14 ноември 2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 922,2 KB, качен на 09.10.2023 zip document