Върни се горе

ПРСР

Проект на доклад на заместник - министър на земеделието, храните и горите във връзка с проект на Заповед № РД 09-355/09.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите относно изменение на Заповед № РД 09-143/23.02.2019 г.
на министъра на земеделието, храните и горите, изменена със Заповед № РД 09-355/09.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на плащанията по мярка 10 "Агроекология и климат"
DOC файл, 150,5 KB, качен на 17.10.2019

doc document

Проект на Заповед № РД 09-355/09.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите относно изменение на Заповед № РД 09-143/23.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите,
изменена със Заповед № РД 09-355/09.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на плащанията по мярка 10 "Агроекология и климат"

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.16 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., когато при проверка на място или административните проверки се установи, че за съответните земеделски парцели или животни не са спазени базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита и изискванията по управление, годишните агроекологични плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите.
В настоящия проект на заповед се извършват изменения в заповед № РД 09-143 от 23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 09-243 от 12.03.2018 г. и Заповед № РД 09-355 от 09.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, които са съобразени с изискванията на европейското законодателство и са изготвени в съответствие с получени данни от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по отношение на резултати от извършен контрол по мярката през предходните две кампании. Предвижда се промените да се прилагат за предстоящи годишни плащания по мярката.
Предложения могат да бъдат изпращани на електронна поща: rdd@mzh.government.bg в срок до един месец от публикуване на настоящото съобщение (18 ноември 2019 г.).
DOCX файл, 117,8 KB, качен на 17.10.2019

docx document

Повторно обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване"
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за повторно обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства за постигане подходящо ниво на техническо и икономическо обучение посредством курсове и семинари и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Предвид усложнената обстановка в страната, свързана с разпространената африканска чума по свинете е предвиден целеви бюджет по процедурата, насочен към теми, свързани със здравословно състояние на животните, включително превенция и преодоляване на последиците от възникнала усложнена епизоотична обстановка.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 15 646 400 лв.

Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 11.10.2019 г. чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
ZIP файл, 6,8 MB, качен на 04.10.2019

zip document

Информация за кандидатстване

Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“
от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Процедурата ще осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики.
Подкрепените форми на сътрудничество следва да осигурят благоприятна среда за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като по този начин да се създадат съответни механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката.
Общият размер на публични средства, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 39 116 000 лева.
Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 26.08.2019 г. чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
Обръщаме внимание, че на този етап в ИСУН2020 и на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.

RAR файл, 4,5 MB, качен на 05.08.2019

rar document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-6.007 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 "РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"
ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (03.07 -11.07.2019г.)
PDF файл, 637,6 KB, качен на 15.07.2019

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-6.007 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"
ОТ МЯРКА 6 "РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (29.06 -02.07.2019г.)
PDF файл, 613,4 KB, качен на 09.07.2019

pdf document