Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Заповед РД 09-464 от 15.06.2020 г. за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-82 от 12.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, изменена със заповед № РД 09-71 от 01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите
PDF файл, 1,1 MB, качен на 16.06.2020

pdf document