Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Заповед № РД 09-730/22.06.2022 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за утвърждаване на Насоки за прием на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности


за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ZIP файл, 2,2 MB, качен на 23.06.2022 zip document

Съобщение за обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване с проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
DOCX файл, 16,6 KB, качен на 01.06.2022 docx document

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG06RDNP001-19.476 подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“


в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 49,8 KB, качен на 14.04.2022 docx document

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране три проектни предложения в рамките на последния краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 375,5 KB, качен на 29.03.2022 pdf document