Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Съобщение за одобрение на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на десетия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

PDF файл, 385,2 KB, качен на 20.05.2024 pdf document

Заповед № РД 09-503/10.05.2024 г., на заместник-министъра и ръководител на УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


(ПРСР 2014-2020 г.) за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
PDF файл, 144,5 KB, качен на 14.05.2024 pdf document

Заповед № РД 09-271/20.03.2024 г. за изменение на Заповед № РД 09-874/02.11.2020 г., изменена със Заповед № РД 09-924/23.11.2020 г., Заповед № РД 09-94/02.02.2021 г., Заповед № РД 09-811/13.08.2021 г., Заповед № РД 09-943/17.08.2022 г.


и Заповед № РД 09-1194/25.10.2022 г. на заместник-министъра и ръководител на УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти – срок за допустимост на разходи
PDF файл, 144,6 KB, качен на 21.03.2024 pdf document

Проект на заповед за изменение на Заповед № РД 09-874/02.11.2020 г., изменена със Заповед № РД09-924/23.11.2020 г., Заповед № РД 09-94/02.02.2021 г., Заповед № РД 09-811/13.08.2021 г.


и Заповед № РД 09-943/17.08.2022 г. и Заповед № РД 09-1194/25.10.2022 г. на заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти
DOCX файл, 120,5 KB, качен на 19.12.2023 docx document

Съобщение за одобрение на предложенo за финансиране проектно предложение в рамките на петия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 373,9 KB, качен на 11.10.2023 pdf document

Съобщение за одобрение на предложенo за финансиране проектно предложение в рамките на четвъртия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 373,6 KB, качен на 11.10.2023 pdf document