Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране две проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.355 за вътрешнотериториално сътрудничество и едно проектно предложение за подготвителни дейности
по процедура № BG06RDNP001-19.354 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 381,6 KB, качен на 24.02.2021

pdf document

Актуализирана обява за процедура чрез подбор № „BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти – удължен срок за прием
DOCX файл, 19,9 KB, качен на 02.02.2021

docx document

Заповед РД09-94 от 02.02.2021 г. за изменение на заповед № РД 09-874/02.11.2020 г., изменена със заповед № РД09-924 от 23.11.2020 г на заместник – министъра и Ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти
PDF файл, 117,9 KB, качен на 02.02.2021

pdf document

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране шест проектни предложения в рамките на крайния срок по процедура в ИСУН № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
PDF файл, 205,2 KB, качен на 18.01.2021

pdf document

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране три проектни предложения в рамките на третия краен срок по процедура в ИСУН № BG06RDNP001-19.354 по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 373,9 KB, качен на 12.01.2021

pdf document

Заповед РД09-10 от 11.01.2021 г. за изменение на заповед №РД 09-623/06.08.2020 г. Министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на Правила за прилагане на подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 85,1 KB, качен на 12.01.2021

pdf document

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране четири проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура в ИСУН № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 378,9 KB, качен на 11.01.2021

pdf document

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG06RDNP001-19.372 подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 15,4 KB, качен на 05.01.2021

docx document

Заповед РД09-924 от 23.11.2020 г. за изменение на заповед № РД 09-874/02.11.2020 г. на заместник – министъра и Ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти
PDF файл, 148,0 KB, качен на 24.11.2020

pdf document