Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Заповед № РД 09-1194/25.10.2022 г. за изменение на Заповед № РД 09-874/02.11.2020 г., изменена със Заповед № РД09-924/23.11.2020 г., Заповед № РД 09-94/02.02.2021 г., Заповед № РД 09-811/13.08.2021 г. и Заповед № РД 09-943/17.08.2022 г.


на заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти – максимален срок на проект 12 месеца (в частта на Условията за изпълнение)
PDF файл, 167,4 KB, качен на 28.10.2022 pdf document

Заповед № РД 09-1036/14.09.2022 г. на министъра на земеделието за изменение на Заповед № РД 09-984/31.08.2022 г., с която са одобрени Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19


„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 87,3 KB, качен на 19.09.2022 zip document

Заповед № РД 09-984/31.08.2022 г. на министъра на земеделието за одобряване на Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19


„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 2,5 MB, качен на 01.09.2022 pdf document

Заповед за изменение на заповед № РД 09-874/02.11.2020 г., изменена със заповед № РД09-924/23.11.2020 г., заповед № РД 09-94/02.02.2021 г. и заповед № РД 09-811/13.08.2021а и ръководител на Управляващия орган


на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти – максимален срок на проект 12 месеца
PDF файл, 144,4 KB, качен на 18.08.2022 pdf document

Заповед № РД 09-730/22.06.2022 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за утвърждаване на Насоки за прием на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности


за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ZIP файл, 2,2 MB, качен на 23.06.2022 zip document

Съобщение за обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване с проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
DOCX файл, 16,6 KB, качен на 01.06.2022 docx document