Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Съобщение за одобрение на предложение за финансиране три проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура в ИСУН № BG06RDNP001-19.355
по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 372,2 KB, качен на 22.10.2020

pdf document

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за обществено обсъждане
Представляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти.
Целите на подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за:
• популяризиране на подхода ВОМР;
• популяризиране на местната идентичност;
• популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР;
• запазване на МИГ като действащи субекти на съответните територии;
• подкрепа на иновативни практики.

По процедурата ще се финансират:
1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;
2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
3. Въвеждане на иновативни за местната общност практики..
Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по процедурата са местни инициативни групи (МИГ), които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедура № BG06RDNP001-19.476 е до левовата равностойност на 895 851,44 (осемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин и петдесет и едно евро) или 1 752 106,25 лева (един милион седемстотин петдесет и две хиляди сто и шест лева и двадесет и пет стотинки).
Минималната стойност на допустимите разходи е не по-малко от левовата равностойност на 5 000 евро, а максималната – не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект с интензитет на подпомагане до 100 на сто от допустимите разходи. Използва се валутен курс 1,9558 лева за 1 евро.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 27.10.2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ZIP файл, 2,3 MB, качен на 14.10.2020

zip document

Заповед № РД 09 – 650/ 14.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 148,6 KB, качен на 17.08.2020

docx document

Заповед № РД 09-595/28.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Правила за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 193,9 KB, качен на 29.07.2020

pdf document

Заповед РД 09-464 от 15.06.2020 г. за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-82 от 12.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, изменена със заповед № РД 09-71 от 01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите
PDF файл, 1,1 MB, качен на 16.06.2020

pdf document