Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране шест проектни предложения в рамките на крайния срок по процедура в ИСУН № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
PDF файл, 205,2 KB, качен на 18.01.2021

pdf document

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране три проектни предложения в рамките на третия краен срок по процедура в ИСУН № BG06RDNP001-19.354 по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 373,9 KB, качен на 12.01.2021

pdf document

Заповед РД09-10 от 11.01.2021 г. за изменение на заповед №РД 09-623/06.08.2020 г. Министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на Правила за прилагане на подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 85,1 KB, качен на 12.01.2021

pdf document

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране четири проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура в ИСУН № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 378,9 KB, качен на 11.01.2021

pdf document

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG06RDNP001-19.372 подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 15,4 KB, качен на 05.01.2021

docx document

Заповед РД09-924 от 23.11.2020 г. за изменение на заповед № РД 09-874/02.11.2020 г. на заместник – министъра и Ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти
PDF файл, 148,0 KB, качен на 24.11.2020

pdf document

Заповед РД09-874 от 02.11.2020 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти и стартиране на прием по процедура № BG06RDNP001-19.476
7Z файл, 2,1 MB, качен на 03.11.2020

7z document

Съобщение за одобрение на предложение за финансиране три проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура в ИСУН № BG06RDNP001-19.355
по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 372,2 KB, качен на 22.10.2020

pdf document

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за обществено обсъждане
Представляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти.
Целите на подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за:
• популяризиране на подхода ВОМР;
• популяризиране на местната идентичност;
• популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР;
• запазване на МИГ като действащи субекти на съответните територии;
• подкрепа на иновативни практики.

По процедурата ще се финансират:
1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;
2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност;
3. Въвеждане на иновативни за местната общност практики..
Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по процедурата са местни инициативни групи (МИГ), които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедура № BG06RDNP001-19.476 е до левовата равностойност на 895 851,44 (осемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин и петдесет и едно евро) или 1 752 106,25 лева (един милион седемстотин петдесет и две хиляди сто и шест лева и двадесет и пет стотинки).
Минималната стойност на допустимите разходи е не по-малко от левовата равностойност на 5 000 евро, а максималната – не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект с интензитет на подпомагане до 100 на сто от допустимите разходи. Използва се валутен курс 1,9558 лева за 1 евро.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 27.10.2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ZIP файл, 2,3 MB, качен на 14.10.2020

zip document

Заповед № РД 09 – 650/ 14.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 148,6 KB, качен на 17.08.2020

docx document