Върни се горе

Наредби по Програмата за развитие на селските райони

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1.
„Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.


RAR файл, 7,1 MB, качен на 16.12.2019

rar document

Заповед №РД 09-361 от 13.04.2017 г.
PDF файл, 1,8 MB, качен на 29.10.2018

pdf document

Заповед №РД 09 – 278 от 31.03.2017 г.
PDF файл, 1,6 MB, качен на 29.10.2018

pdf document

Заповед №РД 09-160 от 28.02.2017 г.
PDF файл, 689,5 KB, качен на 29.10.2018

pdf document

Утвърдени насоки за кандидатстване по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“
от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ZIP файл, 4,8 MB, качен на 29.10.2018

zip document

Утвърдени насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RAR файл, 3,3 MB, качен на 29.10.2018

rar document

Утвърдени насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
RAR файл, 3,5 MB, качен на 29.10.2018

rar document