Върни се горе

Наредби по Програмата за развитие на селските райони

Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ-РА за определяне на период за прием на заявления за подпомагане по подмерки COVID-1 и COVID-2 от мярка 21


„Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 191,7 KB, качен на 11.08.2020 pdf document

Заповед № РД 09-587/23.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Заповед № РД 09-530 от 31.07.2015 г. изм. със Заповед РД 09-590 от 16.08.2016 г.


относно извършването на съвместни проверки между Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция
PDF файл, 129,5 KB, качен на 30.07.2020 pdf document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1.


„Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.


RAR файл, 7,1 MB, качен на 16.12.2019 rar document