Върни се горе

Министерството на земеделието, храните и горите е администрация, осъществяваща държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, риболова и аквакултурите и безопасността на храните в съответствие с действащото законодателство.

Дейността на министерството се осъществява на основата на принципите: законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност. Следвайки тези принципи и нормите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, сме разработили Харта на клиента на Министерството на земеделието, храните и горите, с които сме поставили следните цели:

Цели

Вие можете да се свържете с нас, да получите информация и подадете Вашите заявления по следните начини:

 • Посетите ни на място, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, без прекъсване, в Приемната на Министерството на земеделието, храните и горите, където наш служител ще Ви предостави ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за всички предоставяни административни услуги, за движението на подадените от Вас заявления, за различните комуникационни средства и начини, които може да използвате за достъп до администрацията; 
 • Пишете ни на адреса на Министерството: гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55;
 • Използвате телефоните на министерството: 02/ 985-11-384 и 02/ 985-11-383; 
 • Заявите устно административна услуга, като за целта се попълва протокол, съгласно приложение №1;
 • Попълните заявление за производство по комплексно административно обслужване, съгласно приложение №2;
 • Изпратите документ, подписан с универсален електронен подпис на e-mail: edelovodstvo@mzh.government.bg;
 • Изпратите Вашето писмо на e-mail: hartanaklienta@mzh.government.bg

Вие може да получите документа от заявена административна услуга чрез лицензиран пощенски оператор, на гише или по електронен път, независимо от формата и начина на заявяване. 

Улеснили сме достъпа за Вас, клиенти в неравностойно положение, като сме изградили рампа в Приемна за граждани и осигурили специализирано помещение!

За да постигнем тези цели, изпълняваме общите стандарти за административно обслужване:

 • Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите;
 • Конфиденциалност към жалбите и поставените въпроси;
 • Равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социалното положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения;
 • Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител;
 • Прозрачност на административното обслужване;
 • Коректност относно спазването на сроковете за извършване на всяка административна услуга;
 • Разнообразни и достъпни начини за предоставяне на Вашите мнения, коментари, предложения, оплаквания и похвали на административното обслужване.

Приели сме и собствени стандарти за административно обслужване:

 • Постигане на професионализъм в работата;
 • Безпристрастност, обективност и честност при извършване на административната услуга;
 • Противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;
 • Избягване на конфликтни ситуации, а при възникването им – запазване на спокойствие и прилагане на умения за преодоляването им;
 • Спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
 • Стремеж към търсене на оптимално и законосъобразно решение на проблема на потребителя;
 • Измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и предприемане на действия за повишаване на качеството на услугите.

За всяка административна услуга, която извършваме, Ви предлагаме конкретен и пълен стандарт с приложени към него образци. В този стандарт сме посочили нормативната уредба на административната услуга, информирали сме Ви към кое административно звено  следва да се обърнете, какви документи трябва да представите и какъв е нормативно установения срок, след изтичането на който ще получите исканата от Вас услуга. Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по предоставената от Вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга.

За някои от административните услуги е създадена възможност заявленията и изискваните документи да се подават чрез Областните дирекции по безопасност на храните, Областните дирекции „Земеделие“ и Общинските служби „Земеделие“ в цялата страна.

Предоставяме Ви:

 • Списък с адресите на Областните дирекции „Земеделие“ и Общинските служби „Земеделие“, съгласно приложение № 3;
 • Списък с адресите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, съгласно приложение №4;
 • Списък на наименованията на административните услуги, предоставяни от министерството в съответствие с Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), приложение № 5.

Информация за административните услуги, които извършват второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, може да получите от интернет-страницата на всеки второстепенен разпоредител.
 

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари, което ще окаже влияние в посока подобряване на обслужването  като:

 • Се обадите на тел. 02/985-11-383  или изпратите Вашето писмо на факс 02/981-79-55;
 • Изпратите Вашето писмо чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55;
 • Дойдете лично в сградата на министерството;
 • Изразите мнение на e-mail: hartanaklienta@mzh.government.bg
 • Изразите писмено Вашето мнение или коментар за организацията на административното обслужване в министерството, предложенията Ви за подобряването му и го пуснете в специално поставена в Приемната на министерството Кутия за мнения и коментари;
 • Попълните Анкетната карта за проучване на удовлетвореността на потребителите на  административни услуги, която Ви предоставяме в Приемна на министерството, съгласно приложение №6.

Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали чрез каналите за достъп. 

И тъй като с Вас сме партньори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция и да поемете Вашите ангажименти към нас:

 • Да ни предоставяте своевременно пълна информация за услугата, която желаете;
 • Да ни предоставяте допълнителна информация, ако това се наложи;
 • Да ни уведомявате за настъпили промени в обстоятелствата;
 • Да поставяте точно формулирани искания;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари за качеството на услугите, които Ви предоставяме.

По-голямата част от предоставяните административни услуги от Министерството на земеделието, храните и горите са безплатни. На гражданите и юридическите лица се предоставя информация за таксите на административните услуги и начините за тяхното плащане.

Периодично се извършва анализ за необходимостта и/или ефективността от прилагането на картови плащания, внедряването  и прилагането на различни начини на плащане.

Важно относно Вашите предложения, сигнали и искания за информация

 • Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години. За анонимни предложения и сигнали се считат тези, които не съдържат достатъчно данни за обратна връзка с подателя - име и адрес за обратна кореспонденция; 
 • Администрацията на Министерството на земеделието, храните и горите си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали и жалби, които съдържат нецензурни изрази и немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията и нейните служители;
 • На искания за информация, които не изискват експертен отговор, ще получите отговор в срок до 7 дни. Предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашитe правомощия, ще насочим към съответната администрация в срок от 7 дни, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това;
 • Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му. Когато е необходимо по продължително проучване, срокът на вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) - при предложение и до 1 месец - при сигнал, за което писмено ще Ви уведомим;
 • Вашият сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, може да изпратите по начините посочени в рубриката „АНТИКОРУПЦИЯ” в официалната интернет страница на Министерството на земеделието, храните и горите.

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони  и подзаконови нормативни актове.

Основни нормативни актове, свързани с дейността на Министерството на земеделието, храните и горите

 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за администрацията
 • Закон за арендата в земеделието
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за виното и спиртните напитки
 • Закон за горите
 • Закон за държавния служител
 • Закон за животновъдството
 • Закон за защита на животните
 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за защита на растенията
 • Закон за лечебните растения
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за опазване на селскостопанската продукция
 • Закон за опазване на селскостопанскoто имущество
 • Закон за подпомагане на земеделските производители
 • Закон за посевния и посадъчния материал
 • Закон за прилагане на общата  организация на пазарите на земеделски    продукти на европейския съюз
 • Закон за пчеларството
 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти
 • Закон за сдружения за напояване
 • Закон за селскостопанска академия
 • Закон за собствеността и ползването на земеделски земи
 • Закон за тютюнa, тютюневите и свързаните с тях изделия
 • Закон за фуражите
 • Закон за храните

Периодично Хартата на клиента и стандартите за административно обслужване ще се актуализират, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.

Хартата на клиента и стандартите за административно обслужване, както и образците на документи към тях, са публикувани на официалната интернет страница на министерството в рубриката „Административно обслужване“. Те са на разположение на потребителите и на хартиен носител в Приемната на министерството.