Върни се горе

Информационна система за агростатистика (ИСАС)
 

Въпросник за преброяване 2020
PDF файл, 1,5 MB, качен на 19.08.2020

pdf document

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ( ЕС ) 2018/1874 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2018 година относно данните, които следва да се предоставят за 2020 г. съгласно регламент ( ЕС ) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета
относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти ( ЕО ) № 1166/2008 и ( ЕС ) № 1337/2011 по отношение на списъка с променливите и тяхното описание
PDF файл, 720,4 KB, качен на 30.05.2019

pdf document