Върни се горе

Информационна система за агростатистика (ИСАС)
 

Типология на земеделските стопанства


XLSX файл, 89,5 KB, качен на 10.10.2023 xlsx document

Животновъдство


XLSX файл, 166,5 KB, качен на 12.05.2023 xlsx document

Използване на земята


XLSX файл, 163,0 KB, качен на 12.05.2023 xlsx document

Машини и други дейности


XLSX файл, 52,3 KB, качен на 12.05.2023 xlsx document

Работна сила


XLSX файл, 113,3 KB, качен на 12.05.2023 xlsx document

Сгради за животни


XLSX файл, 55,0 KB, качен на 12.05.2023 xlsx document

Въпросник за преброяване 2020


PDF файл, 1,5 MB, качен на 19.08.2020 pdf document

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ( ЕС ) 2018/1874 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2018 година относно данните, които следва да се предоставят за 2020 г. съгласно регламент ( ЕС ) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета


относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти ( ЕО ) № 1166/2008 и ( ЕС ) № 1337/2011 по отношение на списъка с променливите и тяхното описание
PDF файл, 720,4 KB, качен на 30.05.2019 pdf document