Върни се горе

Изследването се осъществява от наблюдения на стопанства, които отглеждат полски върху обработваема земя. Целта на изследванията е да осигури информация за реколтираните площи, производството и средния добив по култури за определена стопанска година. Проведените агротехнически мероприятия при основните култури, влажността и примесите на зърнените култури. 

Наблюдението се извършват на базата на представителна извадка за стопанства специзирани в отглеждането на земеделски култури. Информация от изследването се използва за зареждане на базата данни на Евростат (чрез еDAMIS) за реколтирани площи, производство и среден добив на земеделските култури; за проследяване измененията в отрасъл растениевъдство и производството на растителни продукти, както и за вземане на управленски решения при провеждане на аграрната политика в страната.