Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране пет проектни предложения в рамките на третия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 380,5 KB, качен на 26.06.2023 pdf document

Заповед на РУО № РД09-524/19.05.2023 г. за утвърждаване на Указания към местните инициативни групи за изискванията към стратегиите за Водено от общностите местно развитие


в частта на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
PDF файл, 2,7 MB, качен на 19.05.2023 pdf document

Презентационни материали от обучение за прилагане на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“


на проведената информационна среща на 28.03.2023 г. в град Добрич.
PPTX файл, 1,1 MB, качен на 31.03.2023 pptx document

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране 107 проектни предложения подадени в рамките на крайния срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“


на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 28,4 KB, качен на 02.02.2023 docx document

Заповед № РД 09-1/03.01.2023 г. на министъра на земеделието за изменение и допълнение на Заповед РД 09-984/31.08.2022 г., изменена със Заповед № РД 09-1036/14.09.2022 г. на министъра на земеделието,


с която са одобрени Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 105,5 KB, качен на 05.01.2023 pdf document