Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Съобщение за одобрение на предложени за финансиране 107 проектни предложения подадени в рамките на крайния срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“


на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 28,4 KB, качен на 02.02.2023 docx document

Заповед № РД 09-1/03.01.2023 г. на министъра на земеделието за изменение и допълнение на Заповед РД 09-984/31.08.2022 г., изменена със Заповед № РД 09-1036/14.09.2022 г. на министъра на земеделието,


с която са одобрени Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 105,5 KB, качен на 05.01.2023 pdf document

Заповед № РД 09-1194/25.10.2022 г. за изменение на Заповед № РД 09-874/02.11.2020 г., изменена със Заповед № РД09-924/23.11.2020 г., Заповед № РД 09-94/02.02.2021 г., Заповед № РД 09-811/13.08.2021 г. и Заповед № РД 09-943/17.08.2022 г.


на заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти – максимален срок на проект 12 месеца (в частта на Условията за изпълнение)
PDF файл, 167,4 KB, качен на 28.10.2022 pdf document

Заповед № РД 09-1036/14.09.2022 г. на министъра на земеделието за изменение на Заповед № РД 09-984/31.08.2022 г., с която са одобрени Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19


„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 87,3 KB, качен на 19.09.2022 zip document

Заповед № РД 09-984/31.08.2022 г. на министъра на земеделието за одобряване на Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19


„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 2,5 MB, качен на 01.09.2022 pdf document