Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Заповед № РД 09-103 от 09.02.2022 г. на министъра на земеделието за изменение на Правила по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”


от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., утвърдени със Заповед № РД 09-623/06.08.2020 г., допълнена със Заповед № РД 09-10/11.01.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-367/08.04.2021 г. и изменена със Заповед № РД 09-417/22.04.2021 г.
PDF файл, 87,1 KB, качен на 11.02.2022 pdf document

Заповед № РД 09-86 от 03.02.2022 г. за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19


„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.утвърдени със заповед № РД 09-82 от 12.02.2018 г., изменена със заповед № РД 09-71 от 01.02.2019 г., заповед № РД09-464 от 15.06.2020 г. и заповед № РД09-650 от 14.08.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
PDF файл, 111,6 KB, качен на 04.02.2022 pdf document

Съобщение за одобрение на предложено за финансиране проектно предложение в рамките на шестия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 373,7 KB, качен на 07.10.2021 pdf document

Заповед № РД 09-811/13.08.2021 г. на заместник-министъра и Ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 — 2020 г. за изменение заповед № РД 09-874/02.11.2020 г., изменена със заповед №РД09-924/23.11.2020


и заповед № РД 09-94/02.02.2021 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в частта на малките пилотни проекти;
PDF файл, 398,4 KB, качен на 18.08.2021 pdf document

Заповед № РД 09-434/27.04.2021 г. на заместник-министъра и Ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 — 2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-432/01.06.2020 г.


на заместник — министъра и Ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 — 2020 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 — 2020 г. в частта на малките пилотни проекти
PDF файл, 388,8 KB, качен на 27.04.2021 pdf document

Съобщение за одобрение на предложено за финансиране едно проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-19.355 за вътрешнотериториално сътрудничество по подмярка 19.3


„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 373,2 KB, качен на 23.04.2021 pdf document

Заповед № РД 09-417/22.04.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на заповед РД 09-623/06.08.2020 г., допълнена със заповед № РД 09-10/11.01.2021 г. и изменена и допълнена със заповед № РД 09-367/08.04.2021 г.


на Министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., като в чл. 10, ал. 2 се изменя така:
„(2) При необходимост от експертна помощ на всеки етап от работата си Комисията може да поиска информация или становище от помощник – оценител/и, от съответните компетентни звена от системата на МЗХГ или от други органи или юридически лица.“
PDF файл, 43,8 KB, качен на 22.04.2021 pdf document

Заповед № РД 09-367/08.04.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-623/06.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-10/11.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите


за одобрение на Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 858,5 KB, качен на 12.04.2021 pdf document