Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Заповед № РД09-647/03.07.2019 г. за допълнение на заповед № РД09-513/28.06.2017 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., с която са утвърдени Указания за прием на проекти,
подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от обюностите местно развитие“ от Прогармата за развитие на селските райони 2014-2020.
PDF файл, 1,4 MB, качен на 08.07.2019

pdf document

Списък на предложени за финансиране проектни предложения в рамките на четвъртия краен срок по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
DOCX файл, 18,2 KB, качен на 21.05.2019

docx document

Заповед № РД 09-421/24.04.2019 г. за изменение на Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество
По процедура № „BG06RDNP001-19.085 Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
PDF файл, 1,7 MB, качен на 25.04.2019

pdf document

Заповед № РД 09-422/24.04.2019 г. за изменение на Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество
По процедура № „BG06RDNP001-19.083 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
PDF файл, 1,7 MB, качен на 25.04.2019

pdf document

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.085 ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЕЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
PDF файл, 212,4 KB, качен на 16.04.2019

pdf document

Съобщение до кандидатите по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
за обсъждане проекти на заповеди за изменение на заповеди, с които са утвърдени насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения за подготвителни дейности с № BG06RDNP001-19.085 и по процедура за прием на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество с № BG06RDNP001-19.083 на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ZIP файл, 300,3 KB, качен на 08.04.2019

zip document