Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления
и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 7,8 MB, качен на 02.02.2021

zip document

Информация за кандидатстване

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“
по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (25.11.2020 – 07.12.2020 г.)
PDF файл, 375,9 KB, качен на 07.12.2020

pdf document

Съобщение за обществено обсъждане
DOCX файл, 13,6 KB, качен на 26.11.2020

docx document

Проект на заповед за изменение на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020 г.
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1.„Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. С проекта на заповед се предвижда увеличаване на бюджета по процедурата на основание чл. 26, ал. 7, т. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове на 16 440 400 лв.
RAR файл, 189,2 KB, качен на 18.11.2020

rar document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“
по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (09.11.2020 – 16.11.2020 г.)
PDF файл, 302,5 KB, качен на 18.11.2020

pdf document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.004 на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“
от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.004 на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 01.02.2021 г.
ZIP файл, 5,5 MB, качен на 02.11.2020

zip document

Проект на насоки по процедура № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г.
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.004.
RAR файл, 5,1 MB, качен на 21.10.2020

rar document

Заповед с №03-РД/3575 от 19.10.2020 г.
DOCX файл, 56,6 KB, качен на 19.10.2020

docx document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-16.003 подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 15.01.2021 г.
RAR файл, 4,3 MB, качен на 16.10.2020

rar document

Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 г. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 13.10.2020 г. чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
RAR файл, 4,2 MB, качен на 06.10.2020

rar document