Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Проект на заповед за изменение на Заповед № РД 09-173/21.02.2018 г. на заместник-министъра на земеделието и Ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки


по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 20.001 по мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 236,4 KB, качен на 06.10.2023 zip document

Проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4


„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 - 2020 г. ведно с приложения към нея и доклад и съобщение за обществено обсъждане
ZIP файл, 391,1 KB, качен на 03.10.2023 zip document

Информация за кандидатстване

Заповед № РД 09-1053/06.10.2023 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) за изменение на Заповед № РД09-843


от 22 юли 2022 г., изменена със Заповед № РД 09 – 1264 от 14 ноември 2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 922,2 KB, качен на 09.10.2023 zip document

Заповед за изменение на Заповед № РД 09-828 от 16.10.2020 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г.


, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-439 от 29.04.2021 г., Заповед № РД 09-926 от 07.09.2021 г. и Заповед № РД 09-942 от 28.08.2023 г.
ZIP файл, 269,7 KB, качен на 28.09.2023 zip document

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“,


Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 156,4 KB, качен на 08.09.2023 pdf document

Заповед № РД 09-967/31.08.2023 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)


за изменение на Заповед № РД 09 - 845 от 22 юли 2022 г., изменена със Заповед № РД 09 – 1263 от 14 ноември 2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 926,8 KB, качен на 05.09.2023 zip document

Заповед № РД 09-806/26.07.2023 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)за изменение на Заповед № РД09-844


от 22 юли 2022 г., изменена със Заповед № РД 09 – 1266 от 14 ноември 2022 г. и Заповед № РД 09 – 1365 от 19 декември 2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 996,8 KB, качен на 26.07.2023 zip document

Заповед за промяна на процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги”


по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ по Тематичната подпрограма от мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 1,5 MB, качен на 06.06.2023 zip document