Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

Във връзка с предстоящия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. проведе две работни групи със заинтересованите страни с цел обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване по подмярката. В хода на дискусията възникна въпрос във връзка с обхвата на допустимите разходи, които могат да се финансират в съответствие с чл. 17 от Регламент 1305/2013 г. по отношение на инвестиции с цел съобразяване със стандартите на Съюза, приложими по отношение на селскостопанското производство, включително безопасността на труда и по-конкретно – финансиране на съоръжения за съхранение на оборски тор (задължителни за стопанствата от 31.12.2010 г.) на  Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

След проведена консултация със службите на ЕК по този въпрос, предоставяме на Вашето внимание следната информация:

Всички инвестиционни разходи, свързани с привеждане в съответствие на земеделско стопанство със стандартите на Съюза, приложими по отношение на селскостопанското производство, включително безопасността на труда, са недопустими за финансиране. В този контекст всички инвестиции, включително инвестициите в съхранение на оборски тор, се считат за отговарящи на условията за подпомагане, освен ако не са свързани с привеждане в съответствие със стандартите на Съюза. Статутът на съответствие на съответното земеделско стопанство с изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета и други регулаторни изисквания ще бъде обследван при подаване на проектното предложение. В случай, че земеделското стопанство не отговаря на изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета, инвестиционните разходи, свързани с постигане на съответствие със стандартите на това земеделско стопанство няма да са допустими за финансиране.

Инвестиционни разходи, свързани само с надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски тор в съществуващи земеделски стопанства, отговарящи на изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета, са допустими за финансиране.

Във връзка с горната информация, съответните изменения и допълнения ще бъдат отразени в окончателния текст на Насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ преди обявяване на приема на проектни предложения.

ПРСР

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“


от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с отразени коментари от проведеното обществено обсъждане
ZIP файл, 21,2 MB, качен на 19.04.2021 zip document

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.013 на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 7,8 MB, качен на 14.04.2021 zip document

Работен вариант на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“


от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с отразени коментари от проведеното обществено обсъждане
С цел постигане на по-добра информираност на кандидатите Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. представя за информация работен проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. с отразени бележки от постъпилите коментари в процеса на обществено обсъждане. Управляващият орган продължава работата по отразяване на коментарите от проведеното обществено обсъждане.
ZIP файл, 7,5 MB, качен на 12.04.2021 zip document

Информация за кандидатстване

Списък на бенефициенти със сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1


„Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.
PDF файл, 350,8 KB, качен на 22.03.2021 pdf document

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, за които е наличен бюджет за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1


„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (към 30.09.2020 г.)
PDF файл, 288,8 KB, качен на 18.03.2021 pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,


неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. (2–10.03.2021 г.)
PDF файл, 525,8 KB, качен на 16.03.2021 pdf document

Разяснения по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,


неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ (12 – 18.02.2021 г.)
PDF файл, 486,7 KB, качен на 22.02.2021 pdf document

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1


„Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР 2014-2020 година, подредени по бюджети, реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях
PDF файл, 320,1 KB, качен на 16.02.2021 pdf document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2


„Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
RAR файл, 3,4 MB, качен на 08.02.2021 rar document

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието


чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 27.01.2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg
RAR файл, 3,0 MB, качен на 20.01.2021 rar document

Заповед № 03-РД/3575#1 от 15.01.2021 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за увеличаване на бюджета на приема по подмярка 21.3


„Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата от COVID-19” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г
PDF файл, 206,6 KB, качен на 18.01.2021 pdf document