Върни се горе

ПРСР

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (05 август–17 август 2020 г.)
PDF файл, 831,3 KB, качен на 18.08.2020

pdf document

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-16.001
по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
PDF файл, 396,7 KB, качен на 07.08.2020

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.002 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“
от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях (22.07.2020 – 01.08.2020 г.).
PDF файл, 459,4 KB, качен на 07.08.2020

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (27 юли – 05 август 2020 г.)
PDF файл, 778,6 KB, качен на 06.08.2020

pdf document

Информация за кандидатстване

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1
„Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 212,9 KB, качен на 24.08.2020

pdf document

Становище на Министерство на околната среда и водите относно необходимостта от извършване на екологична оценка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-5.002 по подмярка 5.2
„Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
PDF файл, 470,0 KB, качен на 18.08.2020

pdf document

Разяснения по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 710,6 KB, качен на 11.08.2020

pdf document

Разяснения по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 666,7 KB, качен на 30.07.2020

pdf document

Актуализирани насоки за кандидатстване (03.07.2020) по процедура № BG06RDNP001-5.001 подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР 2014-2020 г.
RAR файл, 14,0 MB, качен на 06.07.2020

rar document