Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Съобщение за обществено обсъждане


DOCX файл, 20,8 KB, качен на 29.04.2022 docx document

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“


по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 5,2 MB, качен на 29.04.2022 zip document

Информация за кандидатстване

Заповед № РД09-385 от 29.03.2022 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица


за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 31.03.2022 zip document

Разяснение по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2


„Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 485,1 KB, качен на 02.03.2022 pdf document

Доклад № 93-714 от 11 февруари 2022 г.


PDF файл, 233,9 KB, качен на 18.02.2022 pdf document

Заповед № РД09-107 от 11 февруари 2022 г., за увеличение на бюджета по точка 2, подточка 2.3 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните


за определяне на период за прием на заявления за подпомагане и за определяне на бюджет по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), изменена със Заповед № РД 09-166 от 20.02.2018 г., Заповед № РД 09-191 от 27.02.2018 г., Заповед № РД 09-841 от 12.09.2018 г. и Заповед № РД 09 – 330 от 27.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите
PDF файл, 123,4 KB, качен на 18.02.2022 pdf document

Разяснение по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия"


от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (07.01 – 07.02.2022г.)
PDF файл, 1,9 MB, качен на 14.02.2022 pdf document