Върни се горе

ПРСР

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (27 юли – 05 август 2020 г.)
PDF файл, 778,6 KB, качен на 06.08.2020

pdf document

Информация за кандидатстване

Разяснения по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 710,6 KB, качен на 11.08.2020

pdf document

Разяснения по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 666,7 KB, качен на 30.07.2020

pdf document

Актуализирани насоки за кандидатстване (03.07.2020) по процедура № BG06RDNP001-5.001 подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР 2014-2020 г.
RAR файл, 14,0 MB, качен на 06.07.2020

rar document

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 9,1 MB, качен на 03.07.2020

rar document

Съобщение за обществено обсъждане
DOCX файл, 16,4 KB, качен на 26.06.2020

docx document

Проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 06.07.2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
ZIP файл, 8,2 MB, качен на 26.06.2020

zip document

Разяснения по въпроси по процедура № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“
от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г.
PDF файл, 502,5 KB, качен на 25.06.2020

pdf document