Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Информация за кандидатстване

Заповед № РД 09 – 506 от 15 май 2023 г. за изменение на Заповед № РД 09 – 481 от 22 юни 2020 г., изменена със Заповед № РД 09 – 58 от 25 януари 2021 г. и Заповед № РД 09 – 502 от 27 април 2022 г. на заместник-министъра на земеделието


храните и горите и ръководител на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която е утвърдена процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 459,9 KB, качен на 15.05.2023 zip document

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-1.004


по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
DOCX файл, 136,5 KB, качен на 01.03.2023 docx document

Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги


с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 1004,5 KB, качен на 20.02.2023 pdf document

Заповед № РД 09-873 от 02.11.2020 г., изменена със Заповед № РД09-746 от 24.06.2022 г., изменена със Заповед № РД09-1370 от 21.12.2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.,


с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 1,8 MB, качен на 21.12.2022 rar document

Заповед № РД 09-1365/19.12.2022 г. за изменение на Заповед № РД09-844/22.07.2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.)


изм. със Заповед № РД 09-1266/14.11.2022 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 20.12.2022 zip document

Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“


по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 648,4 KB, качен на 19.12.2022 pdf document

Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“


по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 750,8 KB, качен на 19.12.2022 pdf document