Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Заповед РД09-225 от 06.03.2023 г. за изменение на Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г., на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.


с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.
ZIP файл, 1,0 MB, качен на 08.03.2023 zip document

Заповед № РД09-212 от 27.02.2023 г. за изменение на Заповед № РД 09-568 от 16.07.2020 г., на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,


с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г..
ZIP файл, 1018,8 KB, качен на 28.02.2023 zip document

Информация за кандидатстване

Заповед № РД 09-1264/14.11.2022 г. за изменение на Заповед № РД09-843 от 22.07.2022 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.,


са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 1,5 MB, качен на 14.11.2022 zip document

Заповед № РД09-1209 от 28.10.2022 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането


на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.
ZIP файл, 834,5 KB, качен на 31.10.2022 zip document

Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“


по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 560,9 KB, качен на 21.10.2022 pdf document

Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги


с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 796,1 KB, качен на 21.10.2022 pdf document

Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“


по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 646,5 KB, качен на 21.10.2022 pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“


от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснения по тях
PDF файл, 665,9 KB, качен на 14.10.2022 pdf document

Заповед за изменение на срока за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1


„Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
RAR файл, 923,3 KB, качен на 30.09.2022 rar document

Разяснения по насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“


по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 715,9 KB, качен на 23.09.2022 pdf document

Заповед № РД09-1052/20.09.2022 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № № BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия


неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г .
ZIP файл, 1,5 MB, качен на 21.09.2022 zip document