Върни се горе

prsrnerednosti@mzh.government.bg

 

ПРСР

Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09 – 222 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 427 от 26 април 2021 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г.,


с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 240,9 KB, качен на 20.09.2021 zip document

Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09 – 223 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 396 от 22 април 2019 г., Заповед № РД 09 – 641 от 2 юли 2019 г. и Заповед № РД 09 – 426 от 26 април 2021 г. на заместник-министър на земеделието


храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г
ZIP файл, 234,9 KB, качен на 20.09.2021 zip document

Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09 – 221 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 – 395 от 22 април 2019 г., Заповед № РД 09 – 248 от 6 март 2020 г. и Заповед № РД 09 – 428 от 26 април 2021 г.


на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване и пакет документи по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 240,3 KB, качен на 20.09.2021 zip document

Информация за кандидатстване

Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“


по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 338,2 KB, качен на 12.07.2021 rar document

Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“


по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
RAR файл, 339,9 KB, качен на 12.07.2021 rar document

Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3


„Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г
ZIP файл, 1,1 MB, качен на 01.07.2021 zip document