Върни се горе

Законодателство

Регламент (ЕС) 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони


за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
PDF файл, 1,7 MB, качен на 11.08.2023 pdf document

Регламент (ЕС) 2022/2473 на Комисията от 14 декември 2022 година за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури


— за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
PDF файл, 1,3 MB, качен на 11.08.2023 pdf document

Закон за държавните помощи


Обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.
PDF файл, 1,8 MB, качен на 24.10.2017 pdf document