Върни се горе

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1366 НА КОМИСИЯТА от 11 май 2015 година


За допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на пчеларството
PDF файл, 323,8 KB, качен на 08.10.2018 pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3924/91 НА СЪВЕТА от 19 декември 1991 година


Oтносно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността
PDF файл, 60,0 KB, качен на 08.10.2018 pdf document

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1368 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2015 година


За определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството

PDF файл, 426,5 KB, качен на 08.10.2018 pdf document

Директива 96-16-ЕО на Съвета


Относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти
PDF файл, 490,9 KB, качен на 28.03.1996 pdf document