Върни се горе

Наредби

НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол
Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г., в сила от 13.03.2015 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 10.04.2018 г., бр. 66 от 20.08.2019 г., в сила от 1.09.2019 г.

PDF файл, 10,5 MB, качен на 26.08.2019

pdf document

Наредба № 5 от 13 август 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер,
за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица;
PDF файл, 2,3 MB, качен на 23.08.2019

pdf document