Върни се горе

Наредби

Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните
(обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г., доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., в сила от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2017 г., в сила от 28.02.2017 г., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г.)
RTF файл, 2,8 MB, качен на 29.10.2018

rtf document

Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните
(обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2017 г., в сила от 28.02.2017 г., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г.)
RTF файл, 251,5 KB, качен на 29.10.2018

rtf document