Върни се горе

Ръководител

Спас Парапунов

Функции

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Членовете на политическия кабинет и служителите от администрацията не могат да се намесват в оперативната самостоятелност на Инспектората.

(2) Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;

3. подобряване работата на администрацията.

(3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, които са утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите и са изготвени въз основа на наредбата по чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията.

(4) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки по сигнали или по разпореждане на министъра. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед или писмено разпореждане на министъра.

(5) Инспекторатът има следните функции:

1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

2. прави оценка на корупционния риск по методологията, изготвена по реда на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

4. извършва проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

6. съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е предвидено в закон, при констатирани нарушения от страна на служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

7. при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация може да прави предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства;

8. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, които регламентират организацията на работа и дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

10. извършва проверки по предоставянето на административни услуги в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

11. извършва проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и осъществява производство по установяване на конфликт на интереси;

12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, които произтичат от нормативни актове или са възложени от министъра.

(6) Ръководителят на Инспектората представя пред министъра до 15 февруари ежегоден отчет на Инспектората за предходната година.

(7) Ръководителят на Инспектората изпраща всяка година до 1 март на Главния инспекторат в администрацията на МС утвърдения отчет по ал. 6 и справка за дейността си по образец, който е утвърден от ръководителя на Главния инспекторат.

(8) При осъществяване на своите функции служителите на Инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

(9) Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на Инспектората при осъществяване на функциите му.


Дейност на Инспектората

Закон за администрацията (извадка)


PDF файл, 184,1 KB, качен на 16.03.2021 pdf document