Върни се горе

Директор

Д-р Лора Пастухова-Джупарова

Функции

1. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност на хранителната верига;

2. подпомага министъра при изпълнение на функциите на национален компетентен орган по схемите за качество съгласно европейското законодателство за земеделски продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер;

3. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хранителната индустрия в обхвата на компетенциите на министерството;

4. изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност на хранителната верига;

5. подпомага методически структурите на министерството, имащи отношение към агрохранителната верига;

6. координира дейността на министерството с Министерството на здравеопазването, с други ведомства и с браншовите организации по отношение на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност на хранителната верига;

7. изготвя анализи на технологиите на производство на храни и осъществява наблюдение при развитието на новите технологии в хранителната промишленост;

8. изготвя планове за действие в сектора на хранителната промишленост в случаи на затруднен достъп до пазара;

9. анализира законодателството на държавите – членки на ЕС, в областта на агрохранителната верига;

10. подпомага министъра в диалога с представители на бизнеса от хранителния сектор по отношение на агрохранителната верига;

11. организира и участва в работата на Националния консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на храни към министъра;

12. обменя информация с Центъра за оценка на риска по хранителната верига по отношение на рисковете, свързани с агрохранителната верига;

13. участва в осъществяване на съвместна дейност с Европейския орган по безопасност на храните, Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие, Кодекс Алиментариус, Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации по безопасност на храните и фуражите, здравеопазване на животните, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал и граничен контрол по безопасност на хранителната верига;

14. участва в работата на работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му "Селско стопанство и рибарство" и към Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията;

15. участва в работата на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, Кодекс Алиментариус и на работните групи към него;

16. участва в изготвянето на становища и позиции за участие в работните органи към Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията;

17. участва в междуведомствените работни групи съгласно Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, попадащи в компетенциите на дирекцията;

18. координира предоставянето на информация и изготвя единен многогодишен национален план за контрол в изпълнение на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (OB, L 165 от 30 април 2004 г.), и годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален план за контрол;

19. осъществява функции на национална контактна точка по Кодекс Алиментариус и координира ефективното функциониране на дейностите по Кодекс Алиментариус в България;

20. изпълнява функциите на национално звено за контакт (НЗК) в Република България по системите: Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (Rapid Alert System for Food and Feed/RASFF), Система за административна помощ и сътрудничество (Administrative Assistance and Cooperation System/ААС), Система за измами с храни (Food Fraud Network/FFN), Интегрираната компютризирана ветеринарна система, наречена TRACES (Trade Control and Expert System), Система за управление на заявленията за продуктите за растителна защита (Plant Protection Products Application Management System/PPPAMS), на Европейската комисия, Международна мрежа на органите за безопасност на храните (International Food Safety Authorities Network/INFOSAN) и поддържа тяхното функциониране;

21. провежда обучения на експертите от звената за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи;

22. подпомага министъра при издаване на удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по национални стандарти (БДС);

23. води публичен регистър на издадените от министъра удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС;

24. приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара като продукти или съставка на продукти и участва в Комисията по генетично модифицирани организми;

25. води публичен електронен регистър на издадените от министъра разрешения за пускане на пазара на генетично модифицирани организми;

26. участва в извършването на проверки за прилагане на законодателството по агрохранителната верига, по жалби върху дейността на Българската агенция по безопасност на храните по въпросите на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здраве на растенията, растителния репродуктивен материал и граничен контрол;

27. обменя информация с Българската агенция по безопасност на храните относно контрола на качеството на пресни плодове и зеленчуци;

28. извършва одит и верификация на официалния контрол, осъществяван от Българската агенция по безопасност на храните, попадащ в компетенциите на дирекцията;

29. извършва одит на звеното за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в Българската агенция по безопасност на храните.