Върни се горе

Директор

Илиян Костов

Функции

1. Подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност на хранителната верига;

2. Подпомага министъра при изпълнение на функциите на национален компетентен орган по схемите за качество съгласно европейското законодателство за земеделски продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер;

3. Подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хранителната индустрия в обхвата на компетенциите на министерството;

4. Изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, които са свързани с качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност на хранителната верига;

5. Подпомага методически структурите на министерството, които имат отношение към агрохранителната верига;

6. Координира дейността на министерството с Министерството на здравеопазването, с други ведомства и с браншовите организации по отношение на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност на хранителната верига;

7. Изготвя анализи на технологиите на производство на храни и осъществява наблюдение при развитието на новите технологии в хранителната промишленост;

8. Изготвя планове за действие в сектора на хранителната промишленост в случаи на затруднен достъп до пазара;

9. Анализира законодателството на държавите – членки на ЕС, в областта на агрохранителната верига;

10. Подпомага министъра в диалога с представители на бизнеса от хранителния сектор по отношение на агрохранителната верига;

11. Организира и участва в работата на Националния консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на храни към министъра;

12. Обменя информация с Центъра за оценка на риска по хранителната верига по отношение на рисковете, които са свързани с агрохранителната верига;

13. Участва в осъществяването на съвместна дейност с Европейския орган по безопасност на храните, Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие, Кодекс Алиментариус, Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации по безопасност на храните и фуражите, здравеопазване на животните, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал и граничен контрол по безопасност на хранителната верига;

14. Изготвя становища и позиции за участие в работните органи към Съвета на Европа, Съвета на ЕС и ЕК по въпросите от компетентността на дирекцията;

15. Участва в работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му „Селско стопанство и рибарство“ и към ЕК по въпросите от компетентността на дирекцията, в Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, Кодекс Алиментариус и в работните групи към него;

16. Участва в междуведомствени работни групи по въпроси от компетентността на дирекцията;

17. Координира предоставянето на информация и изготвя единен многогодишен национален план за контрол в изпълнение на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, и годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален план за контрол;

18. Осъществява функции на национална контактна точка по Кодекс Алиментариус и координира ефективното функциониране на дейностите по Кодекс Алиментариус в България и на Платформата за генетично модифицирани храни към Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации;

19. Изпълнява функциите на национално звено за контакт (НЗК) в Република България по системите: Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (Rapid Alert System for Food and Feed/RASFF), Система за административна помощ и сътрудничество (Administrative Assistance and Cooperation System/ААС), Система за измами с храни (Food Fraud Network/FFN), Интегрираната компютризирана ветеринарна система, наречена TRACES (Trade Control and Expert System), Система за управление на заявленията за продуктите за растителна защита (Plant Protection Products Application Management System/PPPAMS), на ЕК, Международна мрежа на органите за безопасност на храните (International Food Safety Authorities Network/INFOSAN), и поддържа тяхното функциониране;

20. Провежда обучения на експертите от звената за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи;

21. Поддържа електронен публичен регистър на издадените от министъра удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС;

22. Изготвя становища и позиции за участие в Консултативната комисия по генетично модифицирани организми и приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара като продукти или съставка на продукти;

23. Поддържа електронен публичен регистър на площите, които са засети с генетично модифицирани растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазар;

24. Участва в извършването на проверки за прилагане на законодателството по агрохранителната верига във връзка с постъпили жалби и сигнали относно дейността на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по въпросите на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здраве на растенията, растителния репродуктивен материал и граничен контрол;

25. Извършва одит на официалния контрол, осъществяван от БАБХ, попадащ в компетенциите на дирекцията, и на звеното за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в БАБХ;

26. Поддържа на интернет страницата на министерството публичен електронен регистър на:

а) производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;

б) производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;

в) лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер;

г) производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“.