Върни се горе

Директор

Петър Кировски

Функции

1. Подпомага министъра при осъществяването и изпълнението на националната политика и политиката на ЕС, която е свързана с растениевъдството;

2. Изготвя стратегии, планове за действие, оценки на прилагането и други програмни документи, които са свързани с развитието на растениевъдството;

3. Разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, които са свързани с растениевъдството;

4. Оказва методическа помощ на административните звена и структури към министъра при прилагане на политиката в областта на растениевъдството;

5. Осъществява взаимодействието със съответните служби на ЕК, Съвета на ЕС и Европейския парламент във връзка с политиката по прилагане на Общата селскостопанска политика в областта на растениевъдството;

6. Координира провеждането на наблюдения на земеделските култури за установяване на моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и изготвя доклад-анализ за резултатите;

7. Разработва и актуализира технологични карти за производство на полски култури и на плодове и зеленчуци за целите на прилагане на програми, мерки, схеми и държавни помощи в областта на растениевъдството;

8. Обобщава и анализира информацията и изготвя справки и баланси на зърното и на плодовете и зеленчуците в страната, както и прегледи на състоянието и на тенденциите на пазарите в страната и в ЕС;

9. Изготвя мерки за увеличаване на възможностите и подобряване на условията за реализация на пазара на произведените растителни продукти;

10. Организира и участва в дейността на Консултативния съвет по зърното, Консултативния съвет по тютюна и Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство към министъра;

11. Изпраща на ЕК информация чрез Системата ISAMM за хмел, коноп и тютюн;

12. Отговаря за ежемесечното изпращане на информация към ЕК за наличните запаси по видове зърнени култури за включването им в Общата система за обмен на данни (AMIS – FAO) и за ежегодното обобщаване и изпращане на ЕК на информация за производството и запасите от ориз, предвидена в Приложение III, т. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ, L 171 от 4 юли 2017 г.);

13. Осъществява методическо ръководство на ОДЗ по приемането и контрола за достоверност на подадените декларации от обектите за съхранение на зърно и зърнопроизводителите съгласно ЗПООПЗПЕС;

14. Администрира дейността по издаване на разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, и по издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и поддържа регистър на издадените разрешения, както и регистър на издадените лицензии;

15. Администрира издаването на разрешения за промишлена обработка на тютюн и организира работата на Експертния съвет за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн;

16. Поддържа регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн, и регистър на лицата, които притежават разрешение от МС за промишлена обработка на тютюн, съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;

17. Подпомага провеждането на политиката и упражнява методическо ръководство по контрол на съответствието на качеството на пресни плодове и зеленчуци.