Върни се горе

Директор

и.д. Елена Иванова

Функции

Дирекция "Развитие на селските райони" е управляващ орган на ПРСР за периода 2007 - 2013 г. Управляващият орган отговаря за управлението и изпълнението на програмата по ефикасен, ефективен и коректен начин, в т.ч.:

 1. Гарантира, че изборът на дейности за финансиране по ПРСР съответства на приложимите критерии за подпомагане по програмата съгласно законодателството;
 2. Създава и поддържа електронна система за събиране на статистическа информация, подходяща за наблюдение и оценка на ПРСР;
 3. Събира информация за базовите индикатори, включително данни за икономическото развитие на отделните сектори в национален/регионален план, както и за социално-икономическите характеристики на селските райони;
 4. Гарантира, че бенефициентите и другите отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПРСР, са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето на помощта, поддържат отделна счетоводна система, свързана с програмата, и са наясно с изискванията за предоставянето на данни на управляващия орган и записването на всички продукти и резултати;
 5. Следи за спазването на съответните срокове при оценяване прилагането на програмата в съответствие с Общата рамка за наблюдение и оценка и предоставя резултатите от оценката на съответните национални власти и на Европейската комисия;
 6. Осигурява необходимата информация за Разплащателната агенция за обезпечаване на ефективното изпълнение на Програмата за мерките и дейностите, прилагани от управляващия орган;
 7. Осъществява контрол на процеса по изпълнението на делегираните на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателната агенция, функции;
 8. Организира, координира и отговаря за прилагането на мерките по ос 4 Лидер и "Техническа помощ";
 9. Координира работата на Комитета по наблюдение, организира и участва в провеждането на неговите заседания и подготвя нужните данни и анализи за работата му, в т.ч. на постоянните работни групи към него;
 10. Координира и подпомага работата на управителния съвет към управляващия орган на програмата;
 11. Осигурява спазване на задълженията, отнасящи се до осигуряване публичността на програмата, като организира информационните дейности и осигурява публичността на Националния стратегически план (НСП) и ПРСР в съответствие с изискванията на Европейската общност съгласувано със звеното за връзки с обществеността;
 12. Изготвя годишните доклади за напредъка по прилагането на програмата и след одобрение от Комитета по наблюдение ги предоставя на Европейската комисия;
 13. Изпълнява и всички други функции на управляващ орган на ПРСР, произтичащи от приложимото право на ЕС и националното законодателство, като:
  • а) Организира и координира работата по изготвянето на програмни документи за развитие на земеделието и селските райони;
  • б) Осъществява координация с програмите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Дирекцията по ал. 1 организира и координира и другите дейности на министерството по управление на европейски фондове извън посочените в ал. 1, включително по наблюдението, оценката, отчета и публичността на програма САПАРД до нейното приключване.