Върни се горе

Директор

Десислава Стоянова - Георгиева

Функции

1. Организира процеса по разработване и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на системата на министерството;

2. Разпределя и представя за утвърждаване от министъра бюджета на министерството и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

3. Предлага извършването на промени по бюджета и отразява утвърдените промени по бюджета на министерството и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

4. Участва във формирането на бюджетните приоритети и насоки на министерството, изготвя анализи за финансовото състояние на системата на министерството;

5. Заявява пред Министерството на финансите, разпределя в Системата за електронни бюджетни разплащания лимита за разходите между разпоредителите с бюджет в системата на министерството и одобрява плащанията в СЕБРА на неоторизираните разпоредители;

6. Изготвя месечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на администрацията на министерството, както и консолидираните отчети за системата на министерството;

7. Обобщава отчетите за изпълнение на програмния и ориентиран към резултати бюджет на структурите от системата на министерството;

8. Изготвя анализи, които са свързани с изпълнението на приходите и разходите по бюджета на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и участва при подготовката на становища до ръководството по финансови въпроси и по предложенията, които са свързани с приходната и разходната част на бюджета;

9. Анализира разходването на средствата за персонал в министерството и предоставя информация на ръководството;

10. Съдейства при определянето на размера на такси и на цени за услуги, които се предоставят от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

11. Дава становища, отговаря текущо на писма и запитвания и изготвя указания до второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по въпроси, които са свързани с бюджетния процес;

12. Съгласува финансовите обосновки към проекти на нормативни актове и оказва помощ при разработването им;

13. Организира и осъществява счетоводната дейност на министерството в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба в бюджетната сфера;

14. Изготвя периодичните оборотни ведомости и баланси на администрацията на министерството, както и консолидираните за системата на министерството;

15. Съставя годишния финансов отчет на администрацията на министерството, както и консолидирания за системата на министерството;

16. Участва в подготовката и извършването на годишните инвентаризации на администрацията на министерството;

17. Осигурява съхраняването и ползването на счетоводния архив на администрацията на министерството;

18. Предприема действия и изразява становища по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с управлението на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени за управление на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и организира дейностите, свързани със съставянето на актове за държавна собственост и/или отразяване на настъпили промени в управлението на имотите;

19. Поддържа информационна база данни на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на министерството, както и на имотите, предоставени за управление на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

20. Организира провеждането на тръжни процедури за отдаване под наем на имоти – държавна собственост с предоставени права за управление на министерството по реда на ЗДС и Правилника за прилагане на ЗДС;

21. Осъществява процесуално представителство по дела, които са свързани с управлението на недвижимите имоти – държавна собственост.