Върни се горе

Директор

Десислава Петрова

Функции

1. Осигурява в правнонормативно отношение дейността на министерството, като оказва правна помощ на министъра и на административните звена в структурата;

2. Осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е министърът, министерството или ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., както и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред други административно решаващи органи;

3. Подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересована страна е министърът;

4. Съгласува изготвените от компетентните дирекции становища по проекти на международни договори;

5. Съгласува и дава становища по законосъобразност на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

6. Съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на договорите, които се сключват от министъра, с изключение на договори, сключвани по реда на Закона за обществените поръчки;

7. Изразява становища при налагане на принудителни административни мерки;

8. Изразява становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в министерството;

9. Изразява становища във връзка с решаването на правни проблеми, които са свързани с лицензионна или регистрационна дейност, от отрасловата компетентност на министерството;

10. Анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;

11. Изразява становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;

12. Подпомага методически дейността на юрисконсултите и служителите със задължения в областта на нормотворчеството, процесуалното представителство и изготвянето на правни становища и индивидуални административни актове в останалите административни звена в министерството, както и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

13. Участва в разработването на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на министерството;

14. Изготвя и/или съгласува всички становища по проекти на нормативни актове, които са постъпили за съгласуване от министерства, от други структури на изпълнителната власт и от Народното събрание;

15. Изготвя и/или съгласува всички подготвени от други административни звена на министерството или от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на МС, които са свързани с дейността на министерството;

16. Участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, които са свързани с прилагането на европейското законодателство в областта на земеделието и рибарството;

17. Следи за съответствието на проектите на нормативни актове с правото на ЕС;

18. Изготвя правни становища за съответствието на проектите на нормативни актове с правото на ЕС и прилагането му в областта на земеделието и рибарството;

19. Изготвя отговори и позиции в рамките на процедурите за нарушение по чл. 258, 259 и 260 от Договора за функционирането на ЕС;

20. Участва в изготвянето или съгласуването на позиции по преюдициални запитвания по чл. 267 от Договора за функционирането на ЕС;

21. Следи за въвеждането в срок на директивите в националното законодателство;

22. Отговаря за окончателното оформяне на проектите по т. 15 преди внасянето им за разглеждане от МС;

23. Координира техническата дейност по подготовката и съгласуването на проекти на актове от компетентността на правителството в ръководения от министъра ресор и организира внасянето им за разглеждане на заседания на МС;

24. Осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет и на главния секретар на министерството относно провеждането на заседанията на МС;

25. Организира информирането на политическия кабинет и на служителите на министерството относно актове на МС, които засягат или са свързани с дейността на министерството;

26. Организира дейността по съгласуване, одобряване и изпращане за обнародване в „Държавен вестник“ на нормативни актове, които се издават от министъра.