Върни се горе

Директор

Георги Праматаров

Функции

1. Създава и поддържа в актуално състояние Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, по начин, който е съобразен с целите на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС, изискващи регистрация на площи и осигуряващи безпроблемното функциониране и развитие на ИСАК;

2. Извършва ежегодно качествен контрол на СИЗП и докладва резултатите от него съгласно изискванията и методиките на Генерална дирекция „Обединен изследователски център“ при ЕК;

3. Организира, координира и контролира дейностите по актуализация на цифровата ортофотокарта (ЦОФК);

4. Дешифрира обновената ЦОФК, анализира необходимостта от актуализация и корекция в съществуващите физически блокове и извършва тези промени чрез дигитализация;

5. Извършва интерпретиране на информацията от ортофотоизображения за други нужди на земеделието;

6. Контролира извършването на теренни проверки и коректността на протоколите от теренни проверки; обучава служителите от общинските служби за провеждането им;

7. Отразява констатациите от теренни проверки на физически блокове – промени в граници, формиране на нови или обединяване на съществуващи, изключване на трайно неподходящи за подпомагане площи, промяна в начина на трайно ползване и други характеристики на физически блокове;

8. Извършва анализ и обработка на дигитални модели на релефа за прилагане на схеми и мерки за плащане на площ;

9. Обучава служители от общинските служби по земеделие и от ОДЗ за работа със СИЗП;

10. Оказва методическа помощ на общинските служби по земеделие и на ОДЗ във връзка с планирането и извършването на дейностите, които са свързани със СИЗП;

11. Предоставя данни и изготвя анализи при извършването на одитни мисии от ЕК, които са свързани с плащането на площ, и участва в такива мисии;

12. Поддържа информационна система за регистъра на земеделските стопани на централно ниво, координира и контролира поддържането й на областно ниво, предоставя информация от нея и подготвя методически указания по прилагането на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

13. Осъществява процесуално представителство по административни дела, образувани по жалби срещу заповеди на министъра за одобрение, неодобрение или изменение на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели.