Върни се горе

Директор 

Петя Михайлова

Функции

1. Организира и осъществява дейностите по регистрирането и движението на документалния фонд на министерството посредством Автоматизираната система за управление на документооборота (АСУД);

2. Класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата всички документи, които са създадени от дейността на министерството;

3. Организира и осъществява дейностите по използването на документите, които се съхраняват в деловодството и в учрежденския архив на министерството;

4. Извършва експертиза за ценността на документите, които се съхраняват в архива, тяхната обработка и предаването им в Централния държавен архив;

5. Предоставя справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в АСУД;

6. Организира и осигурява дейностите по предоставяне на информация и административни услуги на физически и юридически лица и изготвя периодични анализи, справки и отчети за изпълнението им;

7. Оказва методическа помощ при осъществяването на електронен документооборот съгласно Закона за електронното управление (ЗЕУ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

8. Извършва вписване на данни в Административния регистър, Регистъра на услугите и Системата за самооценка на административното обслужване в Интегрираната информационна система на държавната администрация;

9. Осигурява техническото обслужване на администрацията на министерството, като предоставя куриерски услуги и извършва размножаване на документи за нуждите на администрацията.