Върни се горе

Директор 

Петя Михайлова

Функции 

  1. Организира и осъществява дейностите по регистрирането и движението на документалния фонд на министерството посредством Автоматизираната система за управление на документооборота;
  2. Класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата всички документи, създадени от дейността на министерството;
  3. Организира и осъществява дейностите по използването на документите, съхранявани в деловодството и в учрежденския архив на министерството;
  4. Извършва експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаването им в Централния държавен архив;
  5. Предоставя справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в Автоматизираната система за управление на документооборота;
  6. Организира и осигурява дейностите по предоставяне на информация и административни услуги на физически и юридически лица и изготвя периодични анализи, справки и отчети за изпълнението им;
  7. Извършва вписване на данни в Административния регистър, Регистъра на услугите и Системата за самооценка на административното обслужване в Информационната система на държавната администрация;
  8. Осигурява техническото обслужване на администрацията на министерството, като предоставя куриерски услуги и извършва размножаване на документи за нуждите на администрацията.