Върни се горе

Директор

Лора Пастухова-Джупарова

Функции

1. Подпомага министъра в качеството му на компетентен орган при провеждане на политиката на ЕС и на националната политика в областта на биологичното производство, надзора и контрола върху него;

2. Изготвя стратегии, планове за действие, оценки на прилагането и други програмни документи, които са свързани с биологичното производство;

3. Разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, които са свързани с биологичното производство, включително актове за налагане на административни наказания;

4. Оказва методическа помощ на дирекциите в министерството и на РА за прилагане на правилата на биологичното производство;

5. Осъществява взаимодействието със съответните служби на ЕК, Съвета на ЕС и Европейския парламент във връзка с политиката по биологичното производство;

6. В качеството си на компетентно звено организира прилагането, надзора и контрола на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189 от 28 юни 2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18 септември 2008 г.);

7. Осигурява работата на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие по чл. 16, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС и осъществява функциите на секретариат на комисията;

8. Администрира създаването и поддържането на интернет страницата на министерството на публични електронни регистри на:

а) лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, които са произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите;

б) лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство;

в) посевния и посадъчния материал и семената от картофи, които са произведени по правилата на биологичното производство;

9. администрира издаването и отнемането на разрешения на контролиращите лица, както и делегирането на задачи на контролиращите лица съгласно чл. 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета;

10. Организира и участва в надзора върху контролиращите лица, получили разрешение от министъра, проследява изпълнението на препоръките и изготвя предложения за прилагане на мерките по чл. 22, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС;

11. Извършва физически проверки на място на оператори и подизпълнители като част от надзорните проверки, както и във връзка с тяхното участие в мерки за подпомагане на биологичното производство;

12. Изготвя процедури и образци на документи за изпълнение на дейностите по прилагане, надзор и контрол на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, както и насоки и указания за контролиращите лица;

13. Разглежда искания и администрира издаването от министъра на разрешения за изключения (дерогации) от правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни;

14. Изготвя обобщен доклад до ЕК и държавите членки за всички издадени от контролиращите лица разрешения за изключения (дерогации) от правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни;

15. Проверява спазването от контролиращите лица на нормативните изисквания при налагане на мерки при несъответствия и/или нарушения съгласно чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Съвета и вписва в регистъра по т. 8 наложените мерки;

16. Изготвя нотификации от Република България и отговори по получени нотификации към български оператори по системата ОФИС (система за нередности с биологични продукти);

17. Дава достъп на контролиращи лица и оператори за работа със Системата TRACES NT (система за внос на биологични продукти);

18. Изготвя годишни доклади до ЕК и докладва статистическа информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета;

19. Изготвя указания и участва в заседания на комитети по биологично производство към ЕК и в работни групи към Съвета на ЕС;

20. Участва в одитни мисии на ЕК, Европейската сметна палата, Сметната палата на Република България и проследява изпълнението на плановете за действие.