Върни се горе

Директор

Емилия Манолова

Функции

1. Събира и обобщава информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на министерството, въз основа на които разработва анализи и стратегически документи в областта на земеделието;

2. Анализира макроикономическите показатели, състоянието на отрасъла и тенденциите в неговото развитие;

3. Определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху системата на земеделието с цел улесняване вземането на оперативни решения и оценка на рисковете;

4. Идентифицира и разработва стратегически цели, които изискват дългосрочно планиране в земеделието, предвижда тенденции за развитие с оглед на интегрирането им в конкретен стратегически документ;

5. Координира дейности за постигане на съгласуваност и обвързаност при формулирането на политики за развитие на аграрния сектор, приоритети, цели и мерки за тяхното осъществяване;

6. Осъществява мониторинг на изпълнението на заложени приоритети, цели и мерки, които засягат аграрния отрасъл, в национални стратегии, програми и планове;

7. Подпомага процеса на формиране на общата политическа рамка за аграрния сектор, която обхваща националните приоритети и цели в аспекта на прилагане на ОСП на ЕС и инструментите й за финансово въздействие;

8. Подпомага дефинирането на ежегодните цели и приоритети на министерството в съответствие с програмата на правителството и с други стратегически документи;

9. Изготвя ежегодния доклад за дейността на министерството;

10. Разработва и разпространява ситуационно-перспективни анализи за основни селскостопански продукти с цел подпомагане при вземането на решения от стопанските субекти в аграрния сектор;

11. Разработва годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

12. Осъществява наблюдение и анализ на развитието на местния и на международните пазари на земеделски продукти и предоставя информация на земеделските производители;

13. Извършва анализ и оценка на структурата и изменението на цените на земеделската продукция;

14. Осъществява наблюдение на движението на цените на основни хранителни продукти по веригата на предлагане;

15. Докладва ценова информация на ЕК в сроковете и по начина, които са определени в правото на ЕС;

16. Анализира аграрната търговия на Република България по основни партньори и групи стоки;

17. Поддържа база данни за търговията на Република България със селскостопански продукти в рамките на ЕС и с трети страни;

18. Осъществява мониторинг на търговските потоци на земеделска продукция на международните пазари и изготвя анализи за двустранната и многостранната търговия с аграрни стоки.