Върни се горе

Директор

Емилия Манолова

Функции

 1. Събира и обобщава информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на министерството, с цел разработване на анализи, стратегии и планове в областта на земеделието; 
 2. Анализира макроикономическите показатели, състоянието на отрасъла и тенденциите в неговото развитие; 
 3. Определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху системата на земеделието с цел улесняване вземането на оперативни решения и оценка на рисковете;
 4. Идентифицира и разработва стратегически цели, изискващи дългосрочно планиране в земеделието, предвижда тенденциите за развитие, както и интегрирането им в конкретен стратегически документ; 
 5. Координира дейности за постигане на съгласуваност и обвързаност при формулирането на политики за развитие на аграрния сектор, приоритети, цели и мерки за тяхната реализация;
 6. Подпомага процеса на формиране на общата политическа рамка за аграрния сектор, обхващаща националните приоритети и цели в аспекта на прилагане на ОСП на Европейския съюз и инструментите й за финансово въздействие;
 7. Подпомага дефинирането на ежегодните цели и приоритети на министерството в съответствие с програмата на правителството и други стратегически документи;
 8. Изготвя ежегодния доклад за дейността на министерството и подчинените му структури;
 9. Разработва и разпространява ситуационно-перспективни анализи за основни селскостопански продукти за подпомагане вземането на решения от стопанските субекти в аграрния сектор;
 10. Разработва Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 11. Осъществява наблюдение и анализ на развитието на местния и международните пазари на земеделски продукти и предоставя информация на земеделските производители;
 12. Извършва анализ и оценка на структурата и изменението на цените на земеделската продукция;
 13. Осъществява наблюдение на движението на цените на основни хранителни продукти по веригата на предлагане;
 14. Докладва ценова информация на Европейската комисия в сроковете и по начина, определени в правото на Европейския съюз;
 15. Осъществява и други задачи, възложени във връзка с дейността на политическия кабинет чрез главния секретар.