Върни се горе

Директор

и.д. Евелина Николова

Функции

 1. Осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като планира и координира осъществяването ѝ.;
 2. Отговаря за предоставяне на информацията в съответствие с конституционните права на гражданите след вземане на решение от компетентните и упълномощените лица по Закона за достъп до обществена информация;
 3. Информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;
 4. Организира публичните изяви на служителите на министерството и на административните структури към него;
 5. Отговаря за координацията на взаимоотношенията с браншовите организации, функциониращи в областта на земеделието и горите;
 6. Осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към министерството с обществеността;
 7. Организира проучването и анализирането на общественото мнение преди, по време и след провеждането на определена политика на министерството и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на министерството;
 8. Работи в координация със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства;
 9. Съгласува подготвените от парламентарния секретар отговори на министъра на въпроси и питания по време на парламентарния контрол в Народното събрание;
 10. Отговаря за дизайна, поддържането и ежедневното актуализиране на българската и английската версия на официалния интернет сайт на министерството, като публикува информация;
 11. Изготвя и координира програмата на министъра и на ръководството на министерството;
 12. Осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България по повод уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
 13. Изготвя и координира програмите за посещение в страната на официални гости на министъра и на ръководството на министерството;
 14. Осъществява протоколната кореспонденция на министъра и съдейства при осигуряването на преводи от и на български език;
 15. Подготвя необходимите документи и организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството, на ръководителите на второстепенните разпоредители в системата на министерството и на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от министъра;
 16. Осигурява протоколната логистика при:
  1. Национални празници и мероприятия с церемониален характер на други организации с участието на министъра и на ръководството на министерството;
  2. Посещения на чужди делегации в страната на ниво министър и заместник-министър;
  3. Пътувания в страната и в чужбина на министъра и на ръководството на министерството;
  4. Работни и официални срещи на министъра и на ръководството на министерството;
 17. Координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари и дискусии с участието на министъра и на ръководството на министерството;
 18. Отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в министерството.