Върни се горе

Директор

Ася Попова

Функции

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:

1. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като планира и координира осъществяването й;

2. координира предоставянето на информацията в съответствие с конституционните права на гражданите след вземане на решение от компетентните и упълномощените лица по ЗДОИ;

3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;

4. организира публичните изяви на служителите на министерството и на административните структури към него;

5. отговаря за координацията на взаимоотношенията с браншовите организации, които функционират в областта на земеделието, храните и горите;

6. осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към министерството с обществеността;

7. организира проучването и анализирането на общественото мнение преди, по време на и след провеждането на определена политика на министерството и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на министерството;

8. работи в координация със звената за връзки с обществеността на МС и на другите министерства и ведомства;

9. съгласува подготвените от парламентарния секретар отговори на министъра на въпроси и питания по време на парламентарния контрол в НС;

10. отговаря за дизайна, поддържането и ежедневното актуализиране на българската и английската версия на официалната интернет страница на министерството и публикува информация;

11. участва в подготовката на програмата на министъра и на ръководството на министерството за участия в публични събития в страната;

12. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България по повод протоколното осигуряване на делови срещи с ръководството на министерството – съгласува предложената програма, извършва резервации за провеждане на делови събития и на ресторанти за придружаващите събитието обеди или вечери; извършва съпровождане на участниците в срещите, логистика, осигурява протоколни подаръци и официални преводачи по време на събитията;

13. осъществява официалната протоколна кореспонденция на министъра – ежедневно координира получаването и изпращането на отговори на писма от официалната електронна поща на министъра;

14. осигурява писмени и устни преводи и стенограф за административните структури на министерството при необходимост;

15. подготвя необходимите документи и организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството, на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от министъра;

16. осигурява протоколната логистика при:

а) национални празници и мероприятия с церемониален характер на други организации с участието на министъра и на ръководството на министерството;

б) посещения на чужди делегации в страната на ниво министър и заместник-министър;

в) пътувания в страната и в чужбина на министъра и на ръководството на министерството;

г) работни и официални срещи на министъра и на ръководството на министерството;

17. осигурява протоколно официални и работни срещи, семинари и дискусии, организирани от министерството и други структури в системата на министерството или от други организации, на които е поканен за участие министърът или представители на ръководството на министерството;

18. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България при провеждането на официални и работни срещи и събития с участието на министъра и ръководството на министерството.