Върни се горе

Директор

Силвия Василева

Функции

 1. Подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на животновъдството, въвеждането и прилагането на пазарните механизми и режими на ОСП в животновъдството и определяне на националните приоритети в тази област;
 2. Участва в хармонизирането на законодателството в областта на животновъдството с цел привеждането му в съответствие с принципите на законодателството на ЕС;
 3. Актуализира и обобщава ежемесечно постъпилата от областните дирекции "Земеделие" информация за регистрираните развъдни ферми и стопанства по чл. 15 от Закона за животновъдството;
 4. Поддържа регистрите по чл. 15а и чл. 31, ал. 1 от Закона за животновъдството и чл. 58и от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
 5. Организира и участва в работата на Съвета по животновъдство към министъра на земеделието и храните и участва в състава на Националния съвет по генетичните ресурси в животновъдството;
 6. Организира и участва в работата на Държавната комисия за утвърждаване на нови породи животни;
 7. Осъществява надзор върху контролните функции на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
 8. Организира работата и участва в комисиите по чл. 29а от Закона за животновъдството за издаване или отказ за издаване на разрешения за развъдна дейност, както и дава становища по докладите за отнемане на разрешения за развъдна дейност;
 9. Участва в разработването на схемите за национално подпомагане в областта на животновъдството и рибарството в съответствие с общностното законодателство за държавните помощи, на схемите за национални доплащания, в разглеждането и одобряването на проекти по кредитна схема за инвестиции в селското стопанство на Държавен фонд "Земеделие" и на мерките по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
 10. Събира, обработва и изпраща на Европейската комисия информация за изкупните цени на червени, бели меса и яйца за консумация по начин и в срокове, определени от европейското законодателство;
 11. Изготвя и актуализира годишни национални програми за подобряване условията на производство и маркетинг на пчелен мед и пчелни продукти в съответствие с организацията на пазара в ЕС и съдейства на Държавен фонд "Земеделие" при прилагането им;
 12. Координира дейността по спазване на зоохигиенните изисквания при отглеждането на селскостопанските животни, води регистър на фермите за добив на краве мляко и участва в проверките за категоризиране и прекатегоризиране на фермите за добив на краве мляко;
 13. Координира дейността на лабораториите за изследване на животновъдната продукция и биопродукти и води публичен регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко;
 14. Извършва мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно извършването на анализите за окачествяване на суровото краве мляко с проверки по график;
 15. Участва в осъществяването на надзор върху изкупуването и вземането на проби (събиране, транспортиране и приемане на пробите в лабораториите) с периодични проверки на място най-малко веднъж годишно;
 16. Извършва проверки на място на категоризираните ферми за производство на сурово краве мляко от I, II и III група съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните;
 17. Подпомага министъра при осъществяването на дейността по управление на националната млечна квота и националния млечен резерв;
 18. Участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането на Общата организация на пазара на животински продукти, разработва стратегии, програми и проекти за развитие на животновъдството;
 19. Изгражда и поддържа регистър на производителите на краве мляко и публичен регистър на одобрените изкупвачи на краве мляко;
 20. Събира, обработва и изпраща на Европейската комисия информация за изкупните цени на краве мляко съгласно Регламент (ЕО) № 479/2010 и цените франко завода на млечни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 479/2010 и информацията по приложения I и IIа от Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията от 2004 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти;
 21. Участва в заседанията на управителните комитети към Европейската комисия и изготвя позиции за заседания на комитети към комисията, работни групи към Съвета и за Специалния комитет по земеделие, свързани с животновъдството;
 22. Поддържа информационна база данни, съдържаща регистър на кланиците, прилагащи скалите за класификация, и база данни за класификаторите, получили свидетелство за класификатор съгласно чл. 58б, ал. 7 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
 23. Контролира дейностите по спазването на правилата за класификация и реда за събиране на данните за цените на кланичните трупове и докладването на цените;
 24. Изготвя и изпраща на Европейската комисия информация съгласно чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях;
 25. Подпомага министъра при разработването на политиката в областта на рибарството и аквакултурите;
 26. Извършва мониторинг във връзка с контрола на здравния статус на рибите във вътрешните водоеми на страната.