Върни се горе

Директор

Виржиния Хубчева

Функции

 1. Подпомага министъра във връзка с осъществяването на всички негови правомощия съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.), и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк", приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 78 от 2004 г.);
 2. Анализира финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и прави предложения до министъра във връзка с тяхното преструктуриране, приватизация, ликвидация или несъстоятелност;
 3. Анализира ползването и текущото състояние на недвижимите имоти - собственост на търговските дружества с над петдесет на сто държавно участие в капитала и на Държавно предприятие "Кабиюк";
 4. Следи за изпълнението на възложените задачи от страна на органите на управление и контрол на Държавно предприятие "Кабиюк" и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва проверки за изпълнението на поставените задачи и информира министъра за резултатите от проверките;
 5. Организира работата по получаване, съхраняване и ползване на годишните счетоводни отчети на Държавно предприятие "Кабиюк", на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 от Закона за Селскостопанската академия и на търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
 6. Изготвя предложения до министъра във връзка с искания за съвместна дейност, ползване на банкови кредити и извършване на разпоредителни дейности от търговските дружества с държавно участие;
 7. Координира планирането и провеждането на възлаганите обществени поръчки от Държавно предприятие "Кабиюк" и от търговските дружества;
 8. Осъществява контакти и координация с Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в дирекцията доклади за извършени финансови инспекции и изготвя предложения за санкциониране на органите на управление на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските дружества с мажоритарно държавно участие в капитала;
 9. Предприема необходимите действия за обезщетяване на собствениците по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 10. Подпомага контрола върху дейността на кооперациите, създадени по Схемата на земеделски капиталов фонд;
 11. Подпомага министъра при определяне на държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;
 12. Разработва и актуализира Националната стратегия за развитие на горския сектор;
 13. Подпомага министъра при координацията и мониторинга на изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор и на Стратегическия план за развитие на горския сектор, годишни програми за изпълнение на приоритети и други документи, свързани с държавната политика в областта на горското стопанство и ловното стопанство;
 14. Подпомага министъра при:
  • а) Упражняване на правата му като орган на управление на държавните предприятия по Закона за горите;
  • б) Упражняване на правата на собственост на държавата в държавните предприятия по Закона за горите;
  • в) Упражняване на контрол върху дейността на държавните предприятия;
  • г) Вземане на решения за разпореждане с имоти, които не са горски територии, собственост на държавните предприятия или предоставени им за управление, както и при съгласуване на искания за отдаването им под наем;
  • д) Вземане на решение за отдаване под наем или под аренда на горски територии - държавна собственост, предоставени за управление на държавните предприятия по Закона за горите;
  • е) Упражняване на правомощията му за провеждане на конкурси за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча на територията на държавните ловни стопанства, както и при провеждане на конкурси за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци;
  • ж) Осъществяване на контрол по изпълнение на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите - за горските територии, държавна собственост, както и при изготвяне на указания по прилагането ѝ;
  • з) Упражняване на правомощията му по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, свързани с държавните предприятия;
 15. Събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия, свързана с цялостната им дейност;
 16. Подпомага участието на държавните предприятия по Закона за горите във връзка с изпълнението на европейски проекти, стратегии, планове за действие и др., свързани с тяхната дейност;
 17. Координира и осъществява контакти със заинтересуваните страни във връзка с функциите на дирекцията и дейностите на държавните предприятия по Закона за горите;
 18. Участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове в областта на горското и ловното стопанство;
 19. Участва в приемането на резултатите от инвентаризацията на горските територии, както и на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост;
 20. Организира създаването, координира и подпомага работата на Националния съвет по горите;
 21. Поддържа регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор съгласно чл. 224, ал. 1 от Закона за горите.