Върни се горе

Директор

Борислав Симеонов

Функции

1. Подпомага министъра във връзка с осъществяването на всички негови правомощия съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“;

2. Изготвя документите, свързани с упражняване правата и задълженията на министъра като представител на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;

3. Анализира финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и прави предложения до министъра във връзка с тяхното преструктуриране, приватизация, ликвидация или несъстоятелност;

4. Изготвя доклади и анализи за финансовото състояние на Държавно предприятие „Кабиюк“ и на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;

5. Извършва проверки за изпълнението на възложените задачи от страна на органите на управление и контрол на Държавно предприятие „Кабиюк“ и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и информира министъра за резултатите от проверките;

6. Организира работата по получаването, съхраняването и ползването на годишните счетоводни отчети на Държавно предприятие „Кабиюк“ и на търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;

7. Изготвя предложения до министъра във връзка с искания за съвместна дейност, ползване на банкови кредити и извършване на разпоредителни дейности от търговските дружества с държавно участие;

8. Осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър;

9. Осъществява контакти и координация с Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в дирекцията доклади за извършени финансови инспекции на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, на търговските дружества с мажоритарно държавно участие в капитала и на Държавно предприятие „Кабиюк“;

10. Предприема необходимите действия за обезщетяване на собствениците по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

11. Подпомага контрола върху дейността на кооперациите, които са създадени по Схемата на земеделски капиталов фонд;

12. Осъществява процесуалното представителство по дела, които са свързани с търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала;

13. Подпомага министъра при определяне на държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;

14. Разработва и актуализира Националната стратегия за развитие на горския сектор;

15. Подпомага министъра при координацията и мониторинга на изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор и на Стратегическия план за развитие на горския сектор, годишни програми за изпълнение на приоритети и други документи, които са свързани с държавната политика в областта на горското стопанство и ловното стопанство;

16. Подпомага министъра при:

а) упражняване на правата му като орган на управление на държавните предприятия по Закона за горите (ЗГ);

б) упражняване на правата на собственост на държавата в държавните предприятия по ЗГ;

в) упражняване на контрол върху дейността на държавните предприятия;

г) вземане на решения за разпореждане с имоти, които не са горски територии, собственост на държавните предприятия или предоставени им за управление, както и при съгласуване на искания за отдаването им под наем;

д) вземане на решение за отдаване под наем или под аренда на горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на държавните предприятия по ЗГ;

е) упражняване на правомощията му за провеждане на конкурси за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 – 6 от Закона за лова и опазване на дивеча на територията на държавните ловни стопанства, както и при провеждане на конкурси за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци;

ж) осъществяване на контрол по изпълнение на наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ – за горските територии, които са държавна собственост, както и при изготвяне на указания по прилагането й;

з) упражняване на правомощията му по ЗГ и Закона за лова и опазване на дивеча, свързани с държавните предприятия;

17. Събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия, свързана с цялостната им дейност;

18. Подпомага участието на държавните предприятия по ЗГ във връзка с изпълнението на европейски проекти, стратегии, планове за действие и други, които са свързани с тяхната дейност;

19. Координира и осъществява контакти със заинтересуваните страни във връзка с функциите на дирекцията и дейностите на държавните предприятия по ЗГ;

20. Участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове в областта на горското и ловното стопанство;

21. Участва в приемането на резултатите от инвентаризацията на горските територии, както и на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;

22. Организира създаването на Национален съвет по горите и координира и подпомага работата му;

23. Поддържа регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор съгласно чл. 224, ал. 1 от ЗГ.