Върни се горе

Директор

Елка Шопова

Функции

Дирекция „Човешки ресурси“:

1. прилага подходящи политики и стратегии за ефективно управление на човешките ресурси с цел успешно изпълнение на стратегическите цели на министерството;

2. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в министерството;

3. организира процеса по назначаването на служители, изготвя всички актове, които са свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, в съответствие с действащото законодателство, води и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите;

4. организира и участва в провеждането на конкурси за незаети длъжности по служебно правоотношение и в подбора при назначаване на служители по трудово правоотношение;

5. оказва методическа помощ при разработването и изменението на длъжностните характеристики и при оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в министерството;

6. издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж на служителите в министерството, както и съгласува удостоверения за доходи, които са необходими пред различни кредитни институции;

7. изготвя годишните планове за обучение на служителите от администрацията, координира организацията и обобщава информация относно проведените обучения;

8. поддържа и актуализира съществуващите бази данни и регистри, които са свързани с управлението на човешките ресурси;

9. въвежда информация от компетентността на дирекцията в Административния регистър към МС;

10. организира и координира дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

11. изготвя становища по проекти на актове, които са свързани с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;

12. методически подпомага дейността на звената по управление на човешките ресурси в системата на министерството;

13. осъществява процесуално представителство по дела, които са свързани с трудови спорове и спорове относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения.