Върни се горе

Директор

Елка Шопова

Функции

 1. Разработва и осъществява съвременна политика и стратегия по управлението на човешките ресурси в системата на министерството, основаваща се на: прозрачна система за наемане и подбор; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценка на трудовото изпълнение и развитие на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация и проектиране на работните места;
 2. Участва в планирането на потребности от нови служители за администрацията на министерството и методически подпомага дейността на звената по управление на човешките ресурси в системата на министерството;
 3. Участва в изграждането на оптимална организационна структура на министерството, осигуряваща най-ефикасна организация на дейностите по разработване на политики и стратегии, координация и контрол на изпълнението им от агенциите към министъра;
 4. Организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и в процеса на атестиране на служителите от администрацията на министерството;
 5. Разработва длъжностното и поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите в администрацията на министерството и подготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство, образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
 6. Поддържа кадрова информационна система и картотека с личните и кадровите дела на служителите в министерството, а и при необходимост изисква информация от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра във връзка с информация по отношение на служебните и трудовите правоотношения в техните администрации;
 7. Издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж на служителите в министерството, както и съгласува удостоверения за доходи, необходими пред различни кредитни институции;
 8. Осъществява дейности в рамките на своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служители, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството е било признато за незаконно;
 9. Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството в частта по численост на персонала и разходваните средства за работна заплата, включително за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 10. Прилага системата за заплащане и придобивки на служителите в администрацията;
 11. Организира провеждането на конкурси за държавни служители и набирането и подбора на служителите по трудово правоотношение;
 12. Изготвя проекти на граждански договори за нетрудови възнаграждения във връзка с подпомагане дейността на съответните дирекции след получено от тях одобрение по реда на вътрешните правила за организация на административното обслужване и води регистър на сключените договори;
 13. Координира организацията и обобщава информация относно проведените обучения на държавни служители в министерството.