Върни се горе

Директор

Дора Ненова

Функции

 1. Подпомага министъра при определяне и осъществяване на политиката за национално подпомагане в земеделието, рибарството и горското стопанство в съответствие със законодателството на ЕС за държавните помощи и във връзка с правомощията му по Закона за държавните помощи;
 2. Изготвя предложения за национално подпомагане чрез прилагане на минимални помощи de minimis в земеделието и рибарството;
 3. Осъществява взаимодействие, наблюдение и контрол при прилагането на схемите за държавни помощи от Държавен фонд "Земеделие", както и координация между министерството и други администратори на държавни помощи, имащи отношение към земеделието, рибарството и горското стопанство;
 4. Изготвя стратегии, планове за действие, анализ и оценка на прилагането на държавните помощи с оглед повишаване конкурентоспособността в земеделието, рибарството и горското стопанство;
 5. Осъществява взаимодействие със съответните служби на Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с политиката за национално подпомагане чрез държавни помощи в земеделието, рибарството и горското стопанство;
 6. Изготвя становища за съвместимостта със законодателството на ЕС в областта на държавните помощи в случаи на предоставяне на публични средства в областта на земеделието, рибарството и горското стопанство;
 7. Подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на ОСП в сектор захар;
 8. Администрира системата на лицензиране на вноса на земеделски продукти от трети страни, обхванати от Общата организация на пазарите на земеделски продукти, в съответствие с европейското законодателство и Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС;
 9. Подпомага министъра при определяне и осъществяване на политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите в земеделието;
 10. Осъществява взаимодействие и наблюдение при прилагането на Политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите в земеделието, която се извършва от другите отговорни институции в системата на МЗХ и от браншовите организации в областта на земеделието;
 11. Извършва преглед на съществуващите административни режими в системата на земеделието в съответствие с разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност; 
 12. Координира дейностите по оптимизиране на процедурите за прилагане на регулаторните режими в сътрудничество с бизнеса и с неправителствените организации с оглед създаване на оптимална бизнес среда;
 13. Прави предложения за облекчаване на регулаторните режими и намаляване на административната тежест за бизнеса в областта на земеделието и рибарството;
 14. Извършва преглед и анализ на определяне размера на административните такси и прави предложения за коригирането им.