Върни се горе

Директор

Дора Ненова

Функции

1. Подпомага министъра при определяне и осъществяване на политиката за национално подпомагане в земеделието, рибарството и горското стопанство в съответствие със законодателството на ЕС за държавните помощи и във връзка с правомощията му по Закона за държавните помощи;

2. Участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове от компетентността на държавните помощи и регулации;

3. Изготвя предложения за национално подпомагане чрез прилагане на минимални помощи „de minimis“ в земеделието и рибарството;

4. Осъществява взаимодействие, наблюдение и подпомага министъра при осъществяване на контрол на процеса на прилагане на схемите за държавни помощи от Държавен фонд „Земеделие“, както и координация между министерството и други администратори на държавни помощи, които имат отношение към земеделието, рибарството и горското стопанство;

5. Осъществява взаимодействие със съответните служби на ЕК и Съвета на ЕС във връзка с политиката за национално подпомагане чрез държавни помощи в земеделието, рибарството и горското стопанство;

6. Изготвя становища за съвместимостта със законодателството на ЕС в областта на държавните помощи в случаи на предоставяне на публични средства в областта на земеделието, рибарството и горското стопанство;

7. Подпомага министъра при изпълнението на функциите му на председател на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ по Закона за подпомагане на земеделските производители;

8. Администрира системата на лицензиране на вноса на земеделски продукти от трети страни, обхванати от Общата организация на пазарите на земеделски продукти, в съответствие с европейското законодателство и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);

9. Подпомага министъра при определяне и осъществяване на Политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите в земеделието;

10. Осъществява взаимодействие и наблюдение при прилагането на Политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите в земеделието, която се извършва от другите отговорни институции в системата на министерството и от браншовите организации;

11. Извършва преглед на съществуващите административни режими в системата на министерството в съответствие с разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

12. Координира дейностите по оптимизиране на процедурите за прилагане на регулаторните режими в сътрудничество с бизнеса и с неправителствените организации с оглед на създаване на оптимална бизнес среда;

13. Прави предложения за облекчаване на регулаторните режими и за намаляване на административната тежест за бизнеса в областта на земеделието, рибарството, храните и горското стопанство;

14. Извършва преценка на представени проекти на актове за размера на административните такси и изготвя становища и предложения за коригирането им съобразно разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за държавните такси;

15. Осъществява процесуално представителство по дела от компетентността на дирекцията, по които страна е министърът или министерството.