Върни се горе

Директор

Ивайло Симеонов

Функции

1. Подпомага министъра при разработване, координиране и провеждане на държавната политика в областта на рибарството, прилагане на Общата политика в областта на рибарството, Общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури и определяне на националните приоритети в тези области;

2. Подпомага министъра при осъществяването на дейността по управление на националните квоти за риболов, предоставени на Република България съгласно регламентите на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, които са приложими в Черно море;

3. Подпомага министъра при осъществяване на мониторинг върху дейността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с цел гарантиране на изпълнението на изискванията на европейското право и прилагане на националната политика в областта на рибарството;

4. Изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, които са свързани с управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България и прилагането на Общата политика в областта на рибарството в съответствие с правото на ЕС;

5. Разработва и участва в разработването на стратегии, програми и проекти за развитие на рибарството и опазване на рибните ресурси;

6. Организира и подпомага дейността по признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството, осъществява контрол върху дейността на признатите организации и асоциации в сектора на рибарството за спазване на критериите за признаване;

7. Поддържа актуален списък на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството;

8. Координира дейностите на министерството с Министерството на околната среда и водите и с други ведомства и организации, които имат отношение към устойчивото развитие на рибните ресурси, участва в междуведомствени работни групи;

9. Участва в дейността на работните групи по вътрешна и външна политика в рибарството към Съвета на ЕС и в изготвянето на позиции и указания за заседанията на Съвета и подготвителните му органи по въпросите от компетентността на дирекцията;

10. Изпълнява функциите на секретариат и организира дейността на постоянната комисия по чл. 10, ал. 7 от Закона за рибарството и аквакултурите;

11. Изпълнява функциите на секретариат и организира дейността на консултативния съвет по рибарство, който е създаден към министъра.