Върни се горе

Директор

Николай Маринов

Функции

 1. Подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на ОСП на ЕС;
 2. Координира и подпомага контрола на министъра по отношение на цялостната дейност на специализираните териториални структури в системата на министерството, в това число и на областните дирекции „Земеделие“;
 3. Участва в разработването на ежегодния аграрен доклад;
 4. Създава и поддържа в актуално състояние Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, по начин, осигуряващ безпроблемното функциониране и развитие на ИСАК; 
 5. Организира, координира и контролира дейностите по актуализация на цифровата ортофотокарта (ЦОФК) и създаването и поддържането в актуално състояние на физическите блокове по начин, съобразен с целите на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС, изискващи регистрация на площи;
 6. Организира, координира и контролира дейността на център "Поддържане на бази данни на СИЗП";
 7. Поддържа информационна система за регистъра на земеделските производители на централно ниво, координира и контролира поддържането й на областно ниво, предоставя информация от нея и подготвя методически указания по прилагане на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23 от 2012 г.);
 8. Организира, координира и контролира дейностите, свързани с Интегрираната информационна система за управление и ползване на земеделските земи по чл. 10, ал. 1 ЗПЗП; 
 9. Координира дейността по изпълнението на ЗОСИ;
 10. Участва в разработването на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения в областта на земеделието;
 11. В качеството си на орган за статистиката разработва, произвежда и разпространява статистическа информация в областта на земеделието;
 12. Провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма на Република България;
 13. Подготвя и провежда изчерпателни и извадкови изследвания на структурата на земеделските стопанства и на земеделските производствени методи съгласно Регламент (ЕО) 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи;
 14. Организира и провежда обучения на експертите от областните дирекции "Земеделие" за изпълнение на статистическите изследвания;
 15. Подготвя и изпраща в системата е-Damis на Евростат данни от проведените годишни и месечни изследвания, прогнозни данни и национални методологични доклади в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство;
 16. Поддържа и актуализира информационна система за въвеждане, контрол, валидиране и анализ на статистическа информация;
 17. Разработва и поддържа статистически регистър на земеделските стопанства;
 18. Изчислява стандартните производствени обеми на земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на земеделските стопанства по изискванията на Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. относно установяване типологията на Общността за земеделските стопанства;
 19. Изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по методика на Евростат;
 20. Координира и оказва методическа помощ при събирането на данни за статистически цели от административните структури и службите на министерството;
 21. Подготвя статистическа информация по различни теми, с която подпомага министерството при изпълнение на националната политика в областта на земеделието и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
 22. Осъществява взаимодействие и обмен на статистическа информация с Националния статистически институт и с други национални и международни организации;
 23. Осигурява функционирането на системата за земеделска счетоводна информация съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност чрез поддържане на извадка от стопанства, събиране, контролиране и обработване на информацията от системата;
 24. В качеството си на орган за връзка с Европейската комисия на системата за земеделска счетоводна информация осигурява и изпраща необходимите данни в системата RICA на ЕК в изисквания формат;
 25. Координира и подпомага дейността на Националния комитет за системата за земеделска счетоводна информация.

Център за изпитване и сертифициране – Пловдив и Център за изпитване и сертифициране – Русе

Териториалните звена Център за изпитване и сертифициране – Пловдив, и Център за изпитване и сертифициране – Русе, осъществяват функции по:

 1. Удостоверяване на безопасността на употребявана техника по ЗРКЗГТ;
 2. Изпитване, сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника по ЗРКЗГТ;
 3. Изпитване и проверки във връзка с одобряване на типа на нови колесни трактори;
 4. Изготвяне на текуща информация по обмен с Европейската комисия и с органите за одобряване на типа на държавите – членки на ЕС;
 5. Изготвяне на предложения за издаване, изменение, отказ и отнемане на сертификати за одобрение на типа;
 6. Поддържане на база данни с информация за издадени, изменени, отказани, отнети и признати сертификати за одобрение