Върни се горе

Главен директор

д-р Драгомир Господинов 

Функции

1. Подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на ОСП на ЕС чрез координация на дейността на областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ);

2. Подпомага министъра при осъществяването на контрол върху цялостната дейност на ОДЗ;

3. Координира, контролира и подпомага дейността на ОДЗ и териториалните им звена във връзка с извършваните от тях административни услуги;

4. Извършва проверки по постъпили жалби и сигнали от институции и граждани за допуснати нарушения от служители на ОДЗ, включително от служители в общинските служби по земеделие;

5. Организира извършването на комплексни, целеви и тематични проверки на дейността на ОДЗ и териториалните им звена и участва в тях самостоятелно или съвместно с представители на други административни звена в министерството;

6. Координира дейността по Закона за опазване на селскостопанското имущество;

7. В качеството си на орган на статистиката разработва, изготвя и разпространява статистическа информация в областта на земеделието;

8. Провежда периодични и еднократни статистически изследвания, които са включени в Националната статистическа програма на Република България;

9. Подготвя и провежда изчерпателни и извадкови изследвания на структурата на земеделските стопанства съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18.07.2018 г. относно интегрираната статистика на земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (ОВ, L 200 от 7 август 2018 г.);

10. Организира и провежда обучения на експертите от ОДЗ за изпълнение на статистическите изследвания;

11. Подготвя и изпраща в системата е-Damis на Евростат данни от проведените годишни и месечни изследвания, прогнозни данни, национални методологични доклади и доклади за качеството в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство;

12. Поддържа и актуализира информационната система за агростатистика за въвеждане, контрол, валидиране и анализ на статистическа информация;

13. Разработва и поддържа статистически регистър на земеделските стопанства;

14. Изчислява за целите на земеделската статистика стандартната продукция от земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на земеделските стопанства по изискванията на европейското законодателство относно установяване на типологията на земеделските стопанства;

15. Изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по методика на Евростат;

16. Координира и оказва методическа помощ при събирането на данни за статистически цели от административните структури и службите на министерството;

17. Подготвя статистическа информация по различни теми, с която подпомага министерството при изпълнение на националната политика в областта на земеделието и Общата селскостопанска политика на ЕС;

18. Осъществява взаимодействие и обмен на статистическа информация с Националния статистически институт и с други национални и международни организации;

19. Осигурява функционирането на системата за земеделска счетоводна информация съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (ОВ, L 328 от 15 декември 2009 г.);

20. Поддържа и актуализира интегрирана информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства на национално и регионално ниво чрез извадка от стопанства;

21. Определя методологията за събиране на оперативна информация в областта на растениевъдството, обработва постъпващата информация от ОДЗ и изготвя бюлетин;

22. В качеството си на орган за връзка с ЕК относно системата за земеделска счетоводна информация осигурява и изпраща необходимите данни в системата RICA-1 на ЕК в изисквания формат;

23. Координира и подпомага дейността на Националния комитет за системата за земеделска счетоводна информация;

24. Организира и извършва дейностите по одобряване на типа на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) и по одобряване на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители;

25. Организира дейността по издаването, изменението, отказа, отнемането и съхранението на ЕС сертификати за одобряване на типа, сертификати за национално одобряване на типа и сертификати за одобряване на типа на техниката по ЗРКЗГТ;

26. Организира и извършва дейностите по осъществяването на надзора и контрола по чл. 15, ал. 2 – 5 от ЗРКЗГТ;

27. Осъществява обмена на информация с ЕК и органите за типово одобрение на държавите – членки на ЕС;

28. Организира и извършва дейностите по изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката по ЗРКЗГТ;

29. Организира дейността по регистрирането на учебните форми за обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника по ЗРКЗГТ;

30. Организира дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност за работа с техниката по ЗРКЗГТ;

31. Създава и поддържа национален публичен електронен регистър:

а) за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, които са придобили правоспособност за работа с нея;

б) на издадените ЕС сертификати за одобряване на типа или национални одобрения на типа;

в) на лицата, които притежават разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника;

г) на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника;

32. Разработва образци на документи, методики и указания по ЗРКЗГТ.

Център за изпитване и сертифициране – Пловдив и Център за изпитване и сертифициране – Русе

Териториалните звена Център за изпитване и сертифициране – Пловдив, и Център за изпитване и сертифициране – Русе, осъществяват функции по:

1. удостоверяване на безопасността на употребявана техника по ЗРКЗГТ;

2. изпитване, сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника по ЗРКЗГТ;

3. изпитване и проверки във връзка с одобряване на типа на нови колесни трактори;

4. извършване на периодични проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита.