Върни се горе

Директор

Силвия Георгиева

Функции

Дирекция "Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция" е на пряко подчинение на министъра и осъществява следните функции:

 1. Подготвя процесите на акредитация и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите за акредитация;
 2. Подпомага дейността на министъра по наблюдение и контрол за съответствие на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитация;
 3. Наблюдава изпълнението на ангажиментите на организациите, избрани да осъществяват акредитационните и сертификационните одити на Разплащателната агенция;
 4. Подпомага дейността на министъра по контрол и мониторинг за адекватност и ефективност на системите за управление и контрол на средствата по ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
 5. Контролира, проверява и наблюдава дейността на Разплащателната агенция в съответствие с приетите международни одиторски стандарти и вземайки предвид всички приложими насоки, утвърдени от Европейската комисия;
 6. Дава препоръки за отстраняване на съществуващи слабости, закононарушения и отклонения от установените критерии за акредитация;
 7. Проверява Разплащателната агенция с цел проследяване изпълнението на препоръките, направени от външни и вътрешни организации;
 8. Координира дейността на структурните звена на министерството по отношение на дейността на Разплащателната агенция;
 9. Контролира, проверява и наблюдава функционирането на елементите на ИСАК;
 10. Осъществява координация между министъра в качеството му на компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция, Сертифициращия орган, Разплащателната агенция и Европейската комисия, Сметната палата на Република България и Европейската сметна палата;
 11. Подпомага министъра в качеството му на компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция при изготвянето и изпращането на всеки три години на доклад до Европейската комисия за съответствието на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитация в съответствие с чл. 2, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ, L 255 от 28 август 2014 г.);
 12. Предоставя ежегодно на Европейската комисия докладите на Сертифициращия орган, както и информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.).