Върни се горе

Директор

Силвия Георгиева

Функции

Дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“ е на пряко подчинение на министъра и осъществява следните функции:

1. подпомага дейността на министъра по акредитиране на Разплащателната агенция (РА), като извършва предвиденото в Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ, L 255 от 28 август 2014 г.);

2. извършва преглед преди акредитация съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. в съответствие с приетите международни одиторски стандарти и насоки, които са утвърдени от ЕК, и изготвя доклад;

3. подпомага дейността на министъра, като упражнява контрол и мониторинг на дейността на РА за продължаващо съответствие с критериите за акредитация;

4. подпомага дейността на министъра по поставяне на акредитацията на РА в изпитателен срок или нейното оттегляне;

5. подпомага и наблюдава изпълнението на процеса по сертификация на годишните отчети на РА, в т.ч. въз основа на издаваните доклади и становища;

6. осъществява координация между Сертифициращия орган и РА за сближаване на разминаващите се позиции във връзка с процеса по сертификация на годишните отчети на РА;

7. извършва извънредни проверки на дейността на РА по нареждане на министъра;

8. дава препоръки за отстраняване на съществуващи слабости, закононарушения и отклонения от установените критерии за акредитация;

9. проверява РА с цел проследяване изпълнението на препоръките, направени от външни и вътрешни организации;

10. координира дейността на структурните звена на министерството по отношение на дейността на РА;

11. осъществява координация между министъра, Сертифициращия орган, РА и ЕК, Сметната палата на Република България и Европейската сметна палата и други одитиращи и проверяващи институции;

12. подпомага министъра при изготвянето и изпращането на всеки три години на доклад до ЕК за съответствието на дейността на РА с критериите за акредитация в съответствие с чл. 2, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г.