Върни се горе

Директор

Васил Ризов

Функции

Дирекция „Сигурност” е на пряко подчинение на министъра и осъществява следните функции:

 1. Подпомага министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;
 2. Разработва плана за привеждане от мирно във военно положение и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време;
 3. Разработва плана на министерството за действия при бедствия;
 4. Разработва плана на министерството за управление при кризи вследствие на терористична дейност;
 5. Организира разработването на военновременния план и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с утвърдена методология за военновременно планиране;
 6. Организира и осигурява поддържането на пунктове за управление в техническа готовност за използване;
 7. Контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;
 8. Организира денонощно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване на министерството и подведомствените му структури при привеждане на страната от мирно във военно положение;
 9. Организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането, използването и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при бедствия;
 10. Организира и осигурява взаимодействието с другите министерства и ведомства по отношение на ранното предупреждение и оповестяване при бедствия; 
 11. Планира, разпределя и отчита бюджетните средства по изграждането и експлоатацията на комуникационно-информационна система за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;
 12. Осигурява организационно и финансово дейностите на министерството по участието на Република България в НАТО;
 13. Участва в разработването на проекти на нормативни актове за работа в условия на бедствия;
 14. Организира спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
 15. Осъществява контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
 16. Издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп до класифицирана информация - държавна тайна, до ниво "Поверително" и води регистър на проучените лица;
 17. Взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;
 18. Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
 19. Организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация, отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия;
 20. Периодично и при поискване дава отчет пред министъра и пред председателя на ДКСИ за изпълнението на дейностите по защита на класифицираната информация;
 21. Регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя и съхранява класифицираната и чуждестранната класифицирана информация в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, другите нормативни актове и международни договори в тази област;
 22. Отговаря за правилното отчитане, приемане, използване, раздаване, събиране, съхраняване и опазване на материалите, съдържащи класифицирана информация;
 23. Периодично извършва проверки за наличността и начина на съхраняване на материалите, съдържащи класифицирана информация;
 24. Предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение на регистратурата и опазването от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
 25. Осигурява взаимодействие с органите по сигурността на информацията;
 26. Извършва дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление;
 27. Разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
 28. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г.) организира, осигурява и контролира вътрешния ред, охранителния и пропускателния режим по отношение на служителите, имащи достъп, или външни лица, получили достъп до сградата на министерството, пожарната безопасност, както и поддържането на системите за видеонаблюдение в сградата на министерството.

Дирекцията се ръководи от служителя по сигурността на информацията.