Върни се горе

Директор

Васил Ризов

Функции

Дирекция „Сигурност“:

1. подпомага министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;

2. разработва и при необходимост актуализира плана за привеждане от мирно във военно положение, както и военновременния план и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време;

3. разработва плановете на министерството за действия при бедствия, противодействие на тероризма и за евакуация на служителите и техниката на министерството от сградата – при пожар, земетресение, наводнение и опасност от радиационно и химическо заразяване, и участва в разработването на проекти на нормативни актове за работа в условия на бедствия;

4. контролира изготвянето и съгласува плановете за защита на стратегическите обекти, аварийните планове на обектите от критичната инфраструктура и плановете на структурите към министерството за действие при бедствия, противодействие на тероризма и за евакуация на служителите и техниката при пожар, земетресение, наводнение и опасност от радиационно и химическо заразяване;

5. организира денонощно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване на министерството и подведомствените му структури при привеждане на страната от мирно във военно положение, осигурява поддържането на пунктове за управление в техническа готовност за използване и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;

6. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането, използването и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при бедствия;

7. изготвя седмична, месечна и годишна информация относно бедствия и аварии и предизвиканите от тях поражения в аграрния отрасъл и организира и осигурява взаимодействието с другите министерства и ведомства по отношение на ранното предупреждение и оповестяване при бедствия;

8. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по изграждането и експлоатацията на комуникационно-информационна система за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;

9. разработва ведомствения план и организира дейностите по изпълнение на задълженията на министерството, които произтичат от Националния план за оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на силите на НАТО, както и други мероприятия, в които министерството участва;

10. извършва дейности по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война;

11. организира и контролира прилагането на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), другите нормативни актове и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

12. осъществява контрол относно определяне на нивото на класификацията, регистрацията, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

13. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп до класифицирана информация – държавна тайна, до ниво „Поверително“, и води регистър на проучените лица;

14. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията; осигурява взаимодействие с органите по сигурността на информацията;

15. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

16. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация, отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия;

17. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя и съхранява класифицираната и чуждестранната класифицирана информация в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, другите нормативни актове и международни договори в тази област;

18. периодично извършва проверки за наличността и начина на съхраняване на материалите, които съдържат класифицирана информация;

19. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение на регистратурите и опазването от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

20. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им самостоятелно или във взаимодействие с дирекция „Информационно и комуникационно обслужване“ за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения в областта на информационната сигурност за опазване от нерегламентиран достъп до класифицирана информация и информация от служебен характер;

21. подпомага дейността по защита на личните данни;

22. разработва план и организира охраната на министерството чрез физически и технически средства и осигурява и контролира вътрешния ред, пожарната безопасност, както и поддържането на системите за видеонаблюдение в сградата на министерството;

23. организира и контролира пропускателния режим в сградата на министерството по отношение на служителите или на външни лица, получили достъп, посредством регистриране на безконтактни идентификационни карти;

24. подготвя документи, свързани с осигуряване/прекратяване на достъп до системата „Delegates Portal“ на Генералния секретариат на Съвета на ЕС, на упълномощени служители от министерството;

25. оказва методическо ръководство и контрол на структурите към министерството по дейности от компетентността на дирекцията.

Директорът на дирекцията е служител по сигурността на информацията и е на пряко подчинение на министъра.