Върни се горе

Директор

Албена Вангелова

Цел и обхват

Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) на:

1. всички структури, програми, дейности и процеси в организацията, включително финансираните със средства от ЕС;

2. организациите, чиито ръководители са разпоредители с бюджет от по-ниска степен, в които няма звено за вътрешен одит;

3. търговските дружества с над петдесет на сто държавно участие в капитала и търговските дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества, в които няма звено за вътрешен одит;

4. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, в които няма звено за вътрешен одит.

По инициатива на министъра дирекция „Вътрешен одит“ може да извършва одитни ангажименти на всички организации и юридически лица в системата на министерството и когато в тях има звено за вътрешен одит.

Директорът на дирекцията докладва пряко на министъра.

Функции

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява следните дейности:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват с Одитния комитет и се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;

4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейността със законовите и подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост – и с Одитния комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра и на Одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от ЗВОПС;

11. предлага план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;

12. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната дейност, която включва вътрешни и външни оценки;

13. осъществява наблюдение и координация при планирането, извършването и докладването на дейността на звената за вътрешен одит при второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и на звената в търговските дружества и държавните предприятия към министъра.

Статут на дирекция „Вътрешен одит“


PDF файл, 3,7 MB, качен на 09.01.2024 pdf document