Върни се горе

Директор

Юлиян  Димитров

Функции

Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешния одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Дирекцията  осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Директорът на дирекцията  докладва пряко на министъра.

Дирекцията  осъществява следните дейности:

 1. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
 2. Изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
 3. Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;
 4. Дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
 5. Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
 6. Проверява и оценява: съответствието на дейността със законовите и подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
 7. Консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
 8. Докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
 9. Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
 10. Изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
 11. Предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;
 12. Разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната дейност, която включва вътрешни и външни оценки;
 13. Осъществява наблюдение и координация на дейността на звената за вътрешен одит при второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните.